velikost textu

Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnózou impingement syndrom

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeuticke pece o pacienta s diagnózou impingement syndrom
Název v angličtině:
Case Study of Physiotherapy Treatment of a Patient with the Diagnosis Impingement Syndrome
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Barbora Kubalová
Vedoucí:
Mgr. Lenka Satrapová
Oponent:
Mgr. Dana Šachová
Id práce:
202861
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
14. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
impingement syndrom, zmrzlé rameno, ramenní kloub, fyzioterapie, kazuistika
Klíčová slova v angličtině:
impingement syndrome, frozen shoulder, shoulder joint, physiotherapy, case study
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózou impingement syndrom Cíle: Cílem této bakalářské práce je v její první části sepsání teoretických poznatků o diagnóze impingement syndromu a v její druhé části zpracování kazuistiky pacientky s touto diagnózou. Metody: Tato bakalářská práce byla sepsána na základě souvislé odborné praxe v Centru léčby pohybového aparátu v Praze v termínu 7. 1. 2019 – 1. 2. 2019. Tato bakalářská práce obsahuje dvě části – obecnou a speciální. Cílem obecné části je přiblížení problematiky impingement syndromu, kdy jsou informace čerpány z odborné literatury. V části speciální je zahrnuta kazuistika pacientky s touto diagnózou. Obsahem je vstupní kineziologický rozbor, cíl terapie, návrh a popis provedené terapie, zhodnocení jejího efektu a výstupní kineziologický rozbor. Výsledky: V obecné části se mi podařilo zpracovat teoretické poznatky problematiky dané diagnózy. Ve speciální části jsem zpracovala kazuistiku pacientky. V průběhu terapeutických jednotek se stav pacientky subjektivně zlepšil o 20%. V objektivním hodnocení došlo k největšímu zlepšení v rozsahu pohyblivosti pravého ramenního kloubu. Klíčová slova: impingement syndrom, zmrzlé rameno, ramenní kloub, fyzioterapie, kazuistika
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient with the diagnosis of impingement syndrome. Objectives: The aim of this bachelor´s thesis is to summarize the theoretical knowledges about the diagnosis of impingement syndrome in its first part. The following part is focused on elaboration of the case study of the patient with this diagnosis. Methods: This bachelor's thesis was drawn up on the basis of intership in the Centrum léčby pohybového aparátu in Prague between 7. 1. 2019 - 1. 2. 2019. This bachelor´s thesis consists of two parts – the general one and the special one. The objective of the general part, which resumes information drawn from the scientific literature, is to approach the issue of impingement syndrome. The special part includes a case study of the patient with this diagnosis and contains the initial kinesiological analysis, the aim of the therapy, description of the therapy and its final evaluation. Results: I have managed to summarize the theoretical knowledges of the problem of the diagnosis in the general part of the thesis. In the special part I have processed the patient´s case study. In the course of the therapy, the patient's condition improved subjectively by 20%. In an objective evaluation, the greatest improvement occurred in the range of motion of the right shoulder joint. Keywords: impingement syndrome, frozen shoulder, shoulder joint, physiotherapy, case study
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Barbora Kubalová 1.88 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Barbora Kubalová 661 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Barbora Kubalová 130 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Barbora Kubalová 156 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Lenka Satrapová 78 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dana Šachová 35 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 153 kB