velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transfemoralní amputaci

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transfemoralní amputaci
Název v angličtině:
Case study of Physiotherapy Treatment concerning a patient with transfemoral amputation
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Andrea Kohútová
Vedoucí:
Mgr. Petra Reckziegelová
Oponent:
Mgr. Dita Hamouzová
Id práce:
202858
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
amputace, dolní končetiny, fantomova bolest, protetika, fyzioterapie, ischemická choroba dolních končetin
Klíčová slova v angličtině:
amputation, lower limbs, phantom pain, prosthetics, physiotherapy, lower limb ischemic disease
Abstrakt:
Abstrakt Autor: Andrea Kohútová Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po transfemorální amputaci. Cíl: Cílem bakalářské práce je zpracování kazuistiky fyzioterapeutické péče o pacienta s diagnózu jednostranné nadkolenní amputace a shrnutí teoretických znalostí souvisejících s touto diagnózou, jejími příčinami a s možnostmi rehabilitační léčby. Metody: Bakalářská práce je zpracována ve dvou částech, teoretické a praktické. Úkolem teoretické části je stručně shrnout anatomii a kineziologii dolních končetin, teoretické informace o amputacích a jejich etiologii, operačních technikách a pooperačních komplikacích. Jejím obsahem jsou i obecné poznatky o ischemické chorobě dolních končetin. Dále se první část věnuje problematice ortopedické protetiky, následné rehabilitační péči a fyzioterapeutickým postupům a metodám. Druhou, praktickou částí, je podrobně zpracovaná kazuistika pacienta s diagnózou jednostranné nadkolenní amputace. Součástí kazuistiky je anamnéza pacienta, vstupní a výstupní kineziologický rozbor, návrh a cíle terapie, záznam průběhu samotných terapeutických jednotek, a na závěr zhodnocení efektu terapie. Výsledky: V průběhu dvoutýdenní spolupráce s pacientem jsme pozitivně ovlivnili jeho zdravotní stav. Došlo ke zlepšení kondice a zvýšení svalové síly. Díky obnovení kloubních rozsahů se nám podařilo zlepšit stabilitu ve stoji i při chůzi, částečně zlepšit stereotyp provedení některých pohybových vzorců, a především z velké části odstranit bolesti probíhající z bederní oblasti zad do dolních končetin. Klíčová slova: amputace, dolní končetiny, fantomova bolest, protetika, fyzioterapie, ischemická choroba dolních končetin
Abstract v angličtině:
Abstract Author: Andrea Kohútová Title: A case Study of Physiotherapy Treatment Concerning a Patient with Transfemoral Amputation Objectives: The main goal of this bachelor thesis is to create a case study of physiotherapy treatment concerning a patient with transfemoral amputation and to summarize the theoretical knowledge base corresponding with this diagnosis, its causes and possibilities of rehabilitation treatment. Methods: This bachelor thesis is split into two parts, a theoretical one and a practical one. The main focus of the theoretical part is to establish a brief summary of the anatomy and kinesiology of the lower limb, the theoretical information about amputation and their etiology, the operation techniques and after-surgery complications. It also contains some general findings about lower limb ischemic disease. The first part focuses on the problematics concerning orthopedic prosthetics, subsequent rehabilitation care and physiotherapeutic methods. The second part contains a detailed case study of physiotherapy treatment concerning a patient with transfemoral amputation. This case study includes the anamnesis of the patient, a detailed initial and final complex kinesiology examination, the proposal and aims of the therapy, records of performed individual therapeutic units and an afterwards final evaluation. Results: During this two-week long therapy, we’ve managed to positively affect the patient’s health condition. It resulted in the improvement of his overall condition and muscle strength. Thanks to the restoration of joint range, we’ve managed to improve his overall standing and walking stability. We’ve also partially managed to improve the stereotype of some movement patterns. The main benefit of this therapy was pain relief in the lower back and lower limb areas. Keywords: amputation, lower limbs, phantom pain, prosthetics, physiotherapy, lower limb ischemic disease
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Andrea Kohútová 3.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Andrea Kohútová 1.1 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Andrea Kohútová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Andrea Kohútová 71 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Petra Reckziegelová 961 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Dita Hamouzová 54 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB