velikost textu

Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subakromiální dekompresi a sutuře kompletní ruptury šlachy musculus supraspinatus

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subakromiální dekompresi a sutuře kompletní ruptury šlachy musculus supraspinatus
Název v angličtině:
The case study of physiotherapy treatment of a patient after subacromial decompression and suture of rotator cuff tear
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šárka Holubová
Vedoucí:
Mgr. Ilona Kučerová
Oponent:
Bc. Vojtěch Oplt
Id práce:
202855
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Fyzioterapie (51-500400)
Program studia:
Specializace ve zdravotnictví (B5345)
Obor studia:
Fyzioterapie (FYZIO)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
29. 6. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
kazuistika, ramenní kloub, rotátorová manžeta, impingement syndrom, fyzioterapie
Klíčová slova v angličtině:
case study, shoulder joint, rotator cuff, impingement syndrome, physiotherapy
Abstrakt:
Abstrakt Název: Kazuistika fyzioterapeutické péče o pacienta po subakromiální dekompresi a sutuře kompletní ruptury šlachy musculus supraspinatus Cíle: Hlavním cílem této práce je sepsání teoretických poznatků týkajících se poranění šlachy rotátorové manžety, v praktické části pak sestavení kazuistiky pacienta s touto diagnózou. Dalším cílem je poukázat na důležitou roli fyzioterapeutické péče po operačním výkonu. Metody: Tato bakalářská práce byla vytvořena na základě čtyřtýdenní souvislé praxe v MediCentrum Chodov, v termínu od 6.1.2020 do 31.1.2020 pod vedením fyzioterapeuta Vojtěcha Oplta. Práce obsahuje dvě hlavní části – teoretickou a praktickou. Teoretická část shrnuje poznatky problematiky rotátorové manžety. Informace byly čerpány z odborné literatury. Praktická část obsahuje detailně zpracovanou kazuistiku fyzioterapeutické péče o pacienta po sutuře rotátorové manžety. Výsledky: Součástí praktické části je výstupní kineziologický rozbor a zhodnocení efektu terapie, která prokázala zlepšení stavu pacientky po sedmi terapeutických jednotkách. Nejvýraznější bylo zvýšení rozsahu pohybu v levém ramenním kloubu. Klíčová slova: kazuistika, ramenní kloub, rotátorová manžeta, impingement syndrom, fyzioterapie
Abstract v angličtině:
Abstract Title: The case study of physiotherapy treatment of a patient after subacromial decompression and suture of rotator cuff tear Objectives: The purpose of the Bachelor thesis is to summarize the theoretical knowledge about rotator cuff tendon injuries. The practical part focuses on a case study of a patient with this diagnosis. Another objective is to emphasize the importance of physiotherapeutic care after a surgery. Methods: This thesis was created on the basis of a four-week continuous internship at MediCentrum Prague, in the period from 6 January 2020 to 31 January 2020, under the guidance of physiotherapist Vojtěch Oplt. The work includes two main parts: theoretical and practical. The theoretical part summarizes the knowledge of the rotator cuff and its injuries. The practical part analyses a detailed physiotherapeutic case report of the patient after suturing the rotator cuff. Results: The practical part proposes the final kinesiological analysis and evaluates the effect of the physiotherapy, which showed a distinct improvement in the patient's condition after seven therapeutic units. The most significant development was the increase in the range of motion in the left shoulder joint. Keywords: case study, shoulder joint, rotator cuff, impingement syndrome, physiotherapy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šárka Holubová 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šárka Holubová 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šárka Holubová 92 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ilona Kučerová 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Bc. Vojtěch Oplt 49 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc., PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. 154 kB