velikost textu

Mentorské doprovázení lektorů při církevní sociálně výchovné práci s mládeží

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mentorské doprovázení lektorů při církevní sociálně výchovné práci s mládeží
Název v angličtině:
Mentoring of lectors in church socio-educational work with youth
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Johana Žižková
Vedoucí:
Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Daniela Sedláčková
Id práce:
202848
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
mentoring|mentorské doprovázení|křesťanská edukace|křesťanská mládež|sociálně výchovná práce|rozvoj lektorů|církevní volnočasová zařízení
Klíčová slova v angličtině:
Mentoring|Mentor spiritual accompaniment|Christian education|Christian youth|Socio-educational work|Development of lecturers|Christian leisure facilities
Abstrakt:
Abstrakt Práce si klade za cíl přispět k odkrytí kontextu církevní sociálně výchovné práce s mládeží v České republice. Akcentuje při tom lektora, který tuto výchovnou činnost realizuje, a zabývá se mentorským doprovázením jako nástrojem rozvoje tohoto lektora. Práce považuje mentorské doprovázení za potenciálně přínosný přístup pro rozvoj lektorů církevní sociálně výchovné práce s mládeží. Práce má teoreticko-empirický charakter. Teoretická část se zaměřuje na vymezení církevní sociálně výchovné práce s mládeží a navazuje přiblížením požadavků kladených na lektora, který ji realizuje. Využívá k tomu náhled ze čtyř teoretických perspektiv, a to perspektivu sociální pedagogiky, perspektivu křesťanské edukace mládeže, perspektivu dobrovolnictví a perspektivu pedagogiky volného času. Nakonec se teoretická část věnuje mentorskému doprovázení jako nástroji rozvoje tohoto lektora, a to ve vztahu k předchozím poznatkům. Výzkumná část zkoumá jev mentorského doprovázení v prostředí konkrétního programu církevní sociálně výchovné práce s mládeží. Činí tak s cílem zjistit, v čem spočívá vliv mentorského doprovázení na lektory a jejich rozvoj z pohledu mentorů a lektorů daného programu. V rámci designu případové studie je provedena analýza hloubkových rozhovorů na základě postupů zakotvené teorie. K hlavním zjištěním patří, že mentorské doprovázení je z pohledu účastníků výzkumu pro lektory přínosné, a to v oblasti osobnostní i odborné. V osobnostní rovině je významné, že se lektoři stávají díky mentoringu zralými a stabilními osobnostmi. V rovině odborné došlo u lektorů zejména k rozvíjení dovedností v sociální oblasti, hlavně skrze skupinový mentoring a učení se akcí. Obecně byl rozvoj lektorů podmíněn sebereflexí a ochotou se učit na straně lektorů i mentorů. Funkční byla také otevřenost, autenticita, důvěra a partnerská oboustranná komunikace. Naopak riziko mentorského doprovázení spočívalo v překračování hranic ve vztahu. Kontroverzní se ukázala být otázka oddělení osobní a profesionální roviny v rámci mentorského doprovázení. V závěru jsou nastíněna doporučení pro další zkvalitnění mentorského doprovázení jako nástroje rozvoje lektorů v daném prostředí. Všechna v práci předložená zjištění mohou posloužit jako podklad pro budoucí vypracování metodiky programů církevní sociálně výchovné práce s mládeží v České republice.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to help uncover the context of church socio-educational work with youth in Czech Republic. It emphasizes the lecturer, who puts the education into practice, and it deals with mentoring as a tool for development of this lecturer. The thesis considers mentoring as a beneficial approach with regards to progress of lecturers, who work with christian youth. The thesis has a theoretical-empirical character. The theoretical part focuses on definition of church socio-educational work with youth and follows with some insight into the requirements for a lecturer, who puts it into practice. It makes use of four various theoretical perspectives, which are Social pedagogy, Christian youth education, volunteering and Pedagogy of leisure time. Finally the theoretical part examines mentoring of this lecturer with regards to previous findings. The research part investigates the phenomenon of mentoring in a specific environment of church socio-educational work with youth. It does so in order to find out the impacts that mentoring has on a development of a lecturer from the viewpoint of mentors and lecturers of the programme. The case study analyzes in-depth interviews based on grounded theory principles. The main findings include the fact, that in the eyes of the participants, mentoring is beneficial in personal as well as in professional aspect. The main importance in the personal aspect is that thanks to mentoring, lecturers grow into mature and stable personalities. From the professional point of view, we could observe the development of social skills, achieved mainly through group mentoring and action-learning. In general, the progress of the lecturer depended on self-reflection and willingness to learn from both the lecturer´s and the mentor´s side. Openness, authenticity, trust and taking part on mutual partner communication also proved beneficial. On the other hand, crossing the borderlines of the mentor-lecturer relationship was one of the main risks. Separating the personal and professional areas proved to be controversial for mentoring. Finally the thesis suggests recommendations to improve mentoring as a tool for development of a lecturer under given circumstances. All findings presented in the thesis can serve as a basis for future elaboration of a methodology for church socio-educational work with youth in Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Žižková 1.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Johana Žižková 370 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Žižková 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Žižková 178 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tereza Bariekzahyová, Ph.D. 147 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Daniela Sedláčková 192 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB