velikost textu

Etické aspekty sociálně pedagogické práce

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Etické aspekty sociálně pedagogické práce
Název v angličtině:
Ethical aspects of social pedagogical work
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Pavla Fraňková
Vedoucí:
PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Jaroslav Koťa
Id práce:
202846
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Sociální pedagogika (PDS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
etika|etický kodex|sociálně-pedagogická práce|etické dilema|hodnoty v pomáhajících profesích
Klíčová slova v angličtině:
ethics|ethical code|social pedagogical work|ethical dilemma|values in helping professions
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se zaměřuje na etické aspekty sociálně-pedagogické práce pracovníků v pomáhajících profesích a je teoreticko-empirického charakteru. Cílem diplomové práce je prozkoumání etického rozměru sociálně-pedagogické práce a zjištění toho, jaké nástroje využívají pomáhající profesionálové při rozhodování a zvládání etických dilemat s ohledem na etické kodexy a principy. Teoretická část se zabývá v jednotlivých kapitolách tématem sociálně- pedagogické práce, profesní etiky a blíže se věnuje také roli pracovníka v pomáhajících profesích a jeho vztahu ke klientovi. Na základě analýz etických kodexů pak dále zkoumá profesní hodnoty a v závěrečných kapitolách přehledové části se diplomová práce zaměřuje na eticky problematické okruhy a s nimi spojená etická dilemata, s nimiž se pracovníci v pomáhajících profesích setkávají. Empirická část nabízí na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů s pracovníky rozšíření teoretického poznání etických aspektů sociálně-pedagogické práce o dimenzi prožívání samotných pracovníků v pomáhajících profesích a představuje jejich strategie při řešení a zpracování eticky dilematických situací. Mezi hlavní zjištění výzkumu patří, že sociálně-pedagogičtí pracovníci vnímají etický aspekt jako stěžejní pilíř ve své profesi a zároveň ve spojitosti s etickou stránkou zmiňují nutnost určitého osobnostního nastavení, které je pro výkon pomáhajícího povolání nezbytné. Zároveň se ukázalo, že sociálně-pedagogičtí pracovníci ve své praxi nevyužívají etických kodexů pro jejich obecnost, avšak uvítali by konkrétnější metodický materiál, o nějž by se mohli opřít zejména při řešení eticky dilematických situací. Na základě analýzy dat byly vytvořeny hypotézy a doporučení pro další zkoumání. KLÍČOVÁ SLOVA etika, etický kodex, sociálně-pedagogická práce, etické dilema, hodnoty v pomáhajících profesích
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The diploma thesis focuses on ethical aspects of social-pedagogical work of workers in helping professions and has theoretical-empirical character. The aim of the thesis is to explore the ethical dimension of socio-pedagogical work and to find out which tools are used by helping professionals in decision making and in coping with ethical dilemmas considering ethical codes and principles. The theoretical part deals in individual chapters with the topic of socio- pedagogical work, professional ethics and also describes the role of the worker in helping professions and his relationship with the client. The professional values are examined based on analyses of codes of ethics and in the final chapters of the theoretical part the diploma thesis focuses on ethically problematic areas and related ethical dilemmas encoured by workers in helping professions. The empirical part offers by analysing the semi-structured interviews with workers an extension of the theoretical knowledge of the ethical aspects of social- pedagogical work on the dimension of the experience of the workers in the helping professions themselves and presents their strategies in solving and processing ethically dilemmatic situations. The main findings of the research are that social-pedagogical workers perceive the ethical aspect as a key pillar in their profession and at the same time mention the necessity of a certain personality setting that is necessary for the performance of the helping profession. At the same time, it has been shown that social-pedagogical workers do not use ethical codes for their generality in their practice, but would welcome more specific methodological material on which they could rely in particular while dealing with ethically dilemma situations. Based on data analysis were developed hypotheses and recommendations for further investigation. KEY WORDS Ethic, ethical code, socio-pedagogical work, ethical dilemma, values in helping professions
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Pavla Fraňková 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Pavla Fraňková 270 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Pavla Fraňková 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Pavla Fraňková 68 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 70 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Jaroslav Koťa 97 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jitka Lorenzová, Ph.D. 152 kB