velikost textu

Využití filmu a beletrie ve výuce jako možnost ovlivňování postojů žáků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Využití filmu a beletrie ve výuce jako možnost ovlivňování postojů žáků
Název v angličtině:
Application of film and fiction at school as a possibility of influencing pupil´s attitudes
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Brožová
Vedoucí:
doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
Oponent:
doc. PhDr. Josef Valenta, CSc.
Id práce:
202843
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra pedagogiky (21-KPED)
Program studia:
Pedagogika (N7501)
Obor studia:
Pedagogika (PED)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
postoje|stereotypy|předsudky|beletrie|film|multikulturní výchova|handicap|gender|změna postojů|měření postojů
Klíčová slova v angličtině:
attitudes|stereotypes|prejudices|fiction|film|multicultural education|handicap|gender|change of attitudes|measurement of attitudes
Abstrakt:
Abstrakt Metodicky zaměřená práce se věnuje tématu postojů, stereotypů a předsudků a možnostem jejich ovlivňování prostřednictvím filmů a beletrie. Představuje čtyři lekce zpracovávající na jejich základě problematiku výlučnosti v dětském kolektivu, zdravotního postižení, rasismu a náboženské tolerance. Cílem lekcí je podpořit u žáků hodnoty plurality, diverzity a tolerance. Lekce využívají aktivizační výukové metody a metody z programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Lekce byly uplatněny ve výuce na základní škole, kde byla také pomocí dotazníků vyplňovaných před lekcemi i po ní zjišťována jejich účinnost. Práce rovněž kvalitativně zpracovává písemné zkušenosti s lekcemi, které poskytli žáci i učitelé. Výsledkem jsou tedy doporučení pro další použití navržených lekcí.
Abstract v angličtině:
Abstract Methods aimed thesis deals with theme of attitudes, stereotypes and prejudices and possibilities of its influencing by films and fiction. It presents four lessons which process on their basis issues of exclusivity in children group, disability, racism and religious tolerance. The goal of these lesson is to support pupil´s values of plurality, diversity and tolerance. These lessons take advantages of activation educational methods and methods of Reading and Writing for Critical Thinking programme. Lessons were applied in primary school classes. Their effectivity was find out using questionnaires filled in before and after the lessons. Thesis also processes written experiences with lessons, which were given by pupils and teachers. Recommendations for the next using of suggested lessons are thus outcomes of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Brožová 7.18 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Brožová 839 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Brožová 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Brožová 429 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. 145 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Josef Valenta, CSc. 227 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB