velikost textu

WEARING THE MASK: Performativity in African American Drama from 1950 to 1970

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
WEARING THE MASK: Performativity in African American Drama from 1950 to 1970
Název v češtině:
Nosíme masku: Performativita v Afroamerickém divadle od roku 1950 do roku 1970
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Ondřej Polák
Vedoucí:
doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D.
Oponent:
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Id práce:
202842
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Anglofonní literatury a kultury (AL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Afroamerický|afroameričané|divadlo|drama|performativita|rasa|rasismus|divadelní teorie|studium rasy|divadelní performance|Hnutí za občanská práva|Butler|Hansberry|Baraka|rasa v kontextu USA
Klíčová slova v angličtině:
African-American|African Americans|theatre|drama|performativity|race|racism|theatre theory|studies of race|theatre performance|Civil Rights Movement|Butler|Hansberry|Baraka|race in the United States
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je průzkum afroamerického divadla z hlediska performativity a popis vlivu konceptů, jako jsou passing a entrenchment, na díla afroamerických dramatiků v průběhu padesátých a šedesátých let dvacátého století. Za tímto účelem se první část práce soustřeďuje na popis performativity, a to nejprve na definici jejího původního významu v lingvistice a následné sledování jejího vývoje. Hlavní vliv na tuto část mají díla Judith Butler, Nadine Ehlers, Eve Sedgewick a Andrew Parkera. Práce Judith Butler jsou použity jako hlavní zdroj pochopení performativity v jejím současném významu, ale také umožňují definici performativního aktu zvaného „passing“. Dílo Nadine Ehlers slouží k propojení performativity a rasy, a také jako základ pro popis takzvaného „entrenchmentu“. Práce Eve Sedgewick a Andrew Parkera vytváří spojnici mezi performativitou a divadlem, neboť jsou v ní popsány takzvané „relations of spectatorship“, které jsou základním stavebním kamenem divadla. Jelikož performativita, ať už na divadle, nebo kdekoli jinde, je založena na diskursu, poodhaluje další kapitola této práce obrazy a vztahy diváctví, které určovaly vývoj afroamerického divadla od jeho počátků. Zahrnují výstupy otroků, černé minstrely, ale i první pokusy o ryze afroamerické divadlo. Všechny aspekty společně utvořily základ, na kterém začalo afroamerické divadlo v padesátých a šedesátých letech dvacátého století stavět, v době, kdy se mu dostalo největší pozornosti a kdy byly jeho performativní znaky nejvýraznější. Proto poslední kapitola popisuje nejprve éru afroamerického divadla v padesátých letech, kdy vedl pera afroamerických dramatiků především passing a integrace. Kapitola končí v období šedesátých let; v desetiletí definovaném bouřlivými změnami ve společenské sféře a entrenchmentem spolu hledáním afroamerické identity ve sféře divadelní.
Abstract v angličtině:
Abstract The goal of this thesis is to explore African American theatre through the lens of performativity and to show how the performative concepts of passing and entrenchment affected the writing of African American playwrights in the 1950s and 1960s. To this end, the first part of the work is focused on establishing performativity as a concept, starting with its origins in linguistics and then tracing its development. The main influences for this section are the works of Judith Butler, Nadine Ehlers, Andrew Parker and Eve Sedgewick. Butler’s work on performativity is used as the main source for understanding performativity in its contemporary sense and to establish “passing” as a performative act. Ehlers’ work serves to connect performativity to race and to show the use of “entrenchment” in performativity. Finally, Parker and Sedgewick’s work provides a bridge between performativity and theatrical performance as they describe the “relations of spectatorship” necessary for the existence of theatre. Since performativity, in theatre or anywhere else, is based on discourse, the thesis will show the images and relations of spectatorship that defined African American theatre and performance since its inception. These include slave performance, black minstrelsy, but also the first attempts at quintessentially African American theatre. All these together served to create the ground on which African American theatre finally built in the 1950s and 1960s, when it garnered the most attention and when its performative aspects were the most profound. Therefore, the final chapter of this work explores first the era of African American theatre from 1950 to 1960, when passing and integration defined the course of African American dramatists, and then the thesis moves to the 1960s, a decade defined by the tumultuous social change in the public sphere, and entrenchment and the search for blackness in the theatrical sphere.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Polák 1.18 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Polák 79 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Polák 77 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Clare Wallace, M.A., Ph.D. 279 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D. 277 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Erik Roraback, Ph.D. 153 kB