velikost textu

Vliv odsunutí sudetských Němců a jejich nahrazení na vývoj města Kraslice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv odsunutí sudetských Němců a jejich nahrazení na vývoj města Kraslice
Název v angličtině:
The influence of the expulsion and replacement of Sudeten Germans in Kraslice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Marcel Banzl
Vedoucí:
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Šmidrkal
Id práce:
202838
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Historické vědy (B7105)
Obor studia:
Soudobé dějiny (HVK)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 2. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Kraslice, odsun, Sudety, kultura, sudetští Němci, druhá světová válka, Amati, Krajka
Klíčová slova v angličtině:
Kraslice, Sudetenland, expulsion, Sudeten Germans, culture, World War II, Amati, Krajka
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá vlivem odsunutí původní německé populace a jejího nahrazení novými osídlenci na vývoj města Kraslice ve 20. století. Úvodní kapitoly jsou věnovány shrnutí kraslické historie a klíčových ekonomických a kulturních faktorů města, následuje popis samotného odsunu s ohledem na jeho průběh v Kraslicích, a hlavní část práce je věnována analýze krátkodobého i dlouhodobého efektu výměny populace ve městě. Základem ekonomické proměny města byla konsolidace větších i menších lokálních podniků do dvou státem ovládaných firem, jejichž fungování bylo následně klíčové pro samotný život Kraslic, a s ohledem na tento fakt je tato transformace rozebrána, stejně jako její následky do dnešní doby. Kraslická kultura byla vlivem protiněmeckých nálad po válce zcela vymazána (obrazně i doslova, jako v případě demolice původních budov) a nahrazena socialistickým režimem iniciovanou propagací „slovanství“, která však fungovala spíše jako prostředek nastolení komunistických tradic. Práce se proto zabývá také absencí kulturních pojítek dnešních Kraslic na jejich stovky let dlouhou minulost, a příčinami tohoto stavu. Pro obecnější popis historického vývoje města a Sudet celkově je využita existující literatura, zatímco specifika Kraslic vyžadovala vyhledání primárních zdrojů v podobě archivních pramenů. Klíčová slova Kraslice, odsun, Sudety, kultura, sudetští Němci, druhá světová válka, Amati, Krajka
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor’s thesis deals with the effect of the forced expulsion of Germans from the town of Kraslice, and the replacement of the original population with newly arrived colonists from then-Czechoslovakia and other Eastern European countries in the 20th century. The introductory chapters provide historical context by describing Kraslice’s history and the town’s most prominent cultural and economic characteristics, and describe the process of expulsion in Kraslice. The core of the thesis is dedicated to both the short-term and long-term effects of population replacement. The post-war change in the local economy was mostly driven by the consolidation of pre-existing German businesses into two state-controlled companies, whose continuing function was key to the town’s success. This transformation is therefore described with regards to its effects on Kraslice up to the present day. Due to strong anti-German sentiment after WWII, Kraslice’s original culture was entirely wiped out (both figuratively and literally, as exemplified by the destruction of historical buildings) and replaced by the state-sanctioned „Slavic“ culture, which was in reality a front for communist propaganda. For this reason, this thesis also details the absence of any cultural ties today’s Kraslice has to the hundreds of years of German history the town was based on, and the reasons for this situation. While the more general historical descriptions are mostly sourced from pre-existing books and other compiled materials, primary sources were researched to support Kraslice-specific details. Keywords Kraslice, Sudetenland, expulsion, Sudeten Germans, culture, World War II, Amati, Krajka
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Marcel Banzl 679 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Marcel Banzl 123 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Marcel Banzl 102 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Marcel Banzl 101 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 216 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Šmidrkal 290 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 152 kB