velikost textu

Rozdíly mezi interakcí dítěte se sourozenci a s vrstevníky při hře předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly mezi interakcí dítěte se sourozenci a s vrstevníky při hře předškolních dětí
Název v angličtině:
Differences between interaction of a child with siblings and with peer group in early childhood play
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Magdaléna Rausová
Vedoucí:
prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc.
Oponent:
Mgr. Michaela Veselá
Id práce:
202832
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Volná hra|předškolní děti|sourozenecké interakce|vrstevnické interakce
Klíčová slova v angličtině:
Free play|preschool children|sibling interactions|peer interactions
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce je věnována interakcím předškolních dětí se sourozenci nebo s vrstevníky a jejich porovnání při volné hře. Práce shrnuje a kriticky hodnotí dosavadní poznatky na téma volné hry, sourozeneckých a vrstevnických interakcí v předškolním věku dětí. Na sourozenecké a vrstevnické interakce se tato práce soustředí hlavně z hlediska jejich působení ve vývoji jedince a vzájemného působení těchto vztahů na chování jedince a jeho vrstevníka či sourozence. V druhé části práce je navržen výzkumný projekt, který si klade za cíl porovnání sourozenecké a vrstevnické dyády v interakci při volné hře a řízené aktivitě. Projevy dítěte by byly získávány ve dvou situacích – volná hra a řízená aktivita a ve dvou dyádách – sourozenecká a vrstevnická. Takto získaná data by byla kvalitativně zpracována a výsledky by přispěly k otázce podobnosti či odlišnosti sourozeneckých a vrstevnických interakcí. Zjištěné poznatky by mohly přispět ke zkoumání sourozenců a vrstevníků jako činitelů psychosociálního vývoje jedince a jejich vlivu na chování jedince.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis gives attention to preschool children interaction with siblings or with peers during free play. This thesis sums up and critically evaluates up to date knowledge on the topics of free play, sibling interactions and peer interactions of preschool aged children. Sibling and peer interactions are here mainly seen from the point of view of their effect on the development of a person and effect of those relationships on one’s behaviour and his peer or sibling. In the second part of the thesis a research project is designed. Its goal is to compare sibling and peer dyadic interactions in free play and controlled situation. Actions of a child would be obtained in two situations – free play and controlled activity and two dyads – sibling and peer dyad. Data obtained this way would be qualitatively processed and results could contribute to the question of similarity and differences of sibling and peer relationships. Findings made in this thesis might contribute to further research on siblings and peers as factors of psychosocial development of a person and theirs influence on one’s behaviour.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdaléna Rausová 817 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Magdaléna Rausová 477 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdaléna Rausová 172 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdaléna Rausová 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 404 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michaela Veselá 420 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 153 kB