velikost textu

Dynamická diagnostika u dětí s ADHD

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Dynamická diagnostika u dětí s ADHD
Název v angličtině:
Dynamic assessement of childern with ADHD
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Soňa Bulínová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Václav Mertin
Id práce:
202829
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (PSG)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
ADHD|dynamická diagnostika|intervence|The Seria-Think Instrument|Tzuriel|fáze zprostředkování|kognitivní modifikovatelnost|zkušenost zprostředkovaného učení
Klíčová slova v angličtině:
ADHD|dynamic assessment|intervention|The Seria-Think Instrument|Tzuriel|mediation phase|cognitive modifiability|mediated learning experience
Abstrakt:
ABSTRAKT Diplomová práce se věnuje tématům syndrom deficitu pozornosti a hyperaktivity (ADHD) a dynamická diagnostika. První část stručně charakterizuje ADHD a přináší přehled studií o intervencích určeným žákům s ADHD ve školním prostředí. Konkrétně je zde diskutován efekt incentivní terapie a karet denního hlášení, úpravy ve školním prostředí a během vyučovací hodiny a na závěr intervence podporující rozvoj dovedností plánovat a organizovat školní povinnosti a plnit domácí úlohy. Další kapitola teoretické části se zaměřuje na dynamickou diagnostiku a její využití při zjišťování učebního potenciálu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, se studijním nebo sociálním znevýhodněním, či u žáků nadaných. Empirická část ověřovala využití dynamické diagnostiky u žáků s ADHD. Cílem bylo zhodnotit efekt fáze zprostředkování na výkon v posttestu dynamického testu The Seria- Think Instrument u žáků s ADHD. Výsledkem bylo, že žáci s ADHD svůj výkon v posttestu zlepšili. Přínos fáze zprostředkování byl v tomto výzkumu sledován ve snížení počtu vkladů válečků do děr, ve změně strategie řešení a ve zkrácení času plnění úkolů. Klíčová slova: ADHD, dynamická diagnostika, intervence, The Seria-Think Instrument, Tzuriel, fáze zprostředkování, kognitivní modifikovatelnost, zkušenost zprostředkovaného učení
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The thesis deals with topics of Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and dynamic assessment. The first section briefly characterizes ADHD and it provides an overview of studies on interventions for ADHD pupils in school settings. Specifically, the effect of incentive therapy and daily report cards, adjustments in the school environment and during the lessons, and finally the intervention supporting the development of homework, planning and organizational skills are discussed. The next part of the theory focuses on dynamic assessment and its use in identifying the learning potential of pupils with special educational needs, learning and social disadvantage, or gifted pupils. The empirical part verifies the use of dynamic assessment in pupils with ADHD. The aim was to evaluate the effect of the mediation phase on performance in the posttest of The Seria- Think Instrument among pupils with ADHD. As a result, pupils with ADHD improved their posttest performance. The benefit of the mediation phase in this research was observed in reducing the number of insertions of wooden sticks into the wholes, in changing the problém solving strategy, and in shortening the time of tasks performance. Keywords: ADHD, dynamic assessment, intervention, The Seria-Think Instrument, Tzuriel, mediation phase, cognitive modifiability, mediated learning experience
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Soňa Bulínová 1.21 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Soňa Bulínová 341 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Soňa Bulínová 100 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Soňa Bulínová 98 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 137 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Václav Mertin 199 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB