velikost textu

Vliv masmédií na výchovu dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vliv masmédií na výchovu dětí
Název v angličtině:
Influence of massmedia to upbringing of children
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Jankovská
Vedoucí:
Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Pařízek
Id práce:
202828
Fakulta:
Evangelická teologická fakulta (ETF)
Pracoviště:
Jabok (27-J)
Program studia:
Sociální práce (B7508)
Obor studia:
Pastorační a sociální práce (PSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
26. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře (E)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
masmédia, výchova, rodina, děti, internet, sociální sítě, fake news
Klíčová slova v angličtině:
mass media, upbringing, family, children, internet, social networks, fake news
Abstrakt:
Anotace Tato bakalářská práce se zabývá masmédii a jejich vlivem na výchovu dětí. Teoretická část této práce je zaměřena na problematiku masmédií, výchovy a vlivu masmédií na výchovu. Jsou zde popsány druhy a funkce masmédií, jejich vliv na společnost, dále jednotlivé výchovné kategorie a specifika výchovy v 21. století. Práce se blíže zaměřuje na popis vlivu jednotlivých digitálních masmédií na výchovu, také na vliv masmédií na osobnost dítěte a v poslední řadě na podporu dětí ve správném využívání masmédií. V praktické části je popsáno a vyhodnoceno dotazníkové šetření, které se zaměřovalo na zjištění vlivu masmédií v konkrétních případech a jejich porovnání.
Abstract v angličtině:
Annotation This thesis is about mass media and their influence on upbringing. Theoretical part of thesis is focused on problems of mass media and upbringing and influence of mass media on upbringing. There are describe types and functions of mass media, their influence on the society, furthermore individually upbringing categories and specifics of 21st century. Thesis is closer focused on description of influence on individually digital mass media for upbringing, also on personality of child, and child support for right using mass media at last. In practical are descriptions and results of research through questionnaire which was focused on survey influence mass media in particular cases and their comparison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Jankovská 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Jankovská 198 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Jankovská 194 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavel Kuchař, Ph.D. 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Pařízek 47 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby ThDr. Pavel Keřkovský 152 kB