velikost textu

Odborové svazy: opora fosilní ekonomiky, nebo subjekt sociálně-ekologické transformace?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Odborové svazy: opora fosilní ekonomiky, nebo subjekt sociálně-ekologické transformace?
Název v angličtině:
Trade unions: support for a fossil economy, or a subject of social-ecological transformation?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Josef Patočka
Vedoucí:
Mgr. et Mgr. Arnošt Novák
Oponent:
PhDr. Ondřej Slačálek
Id práce:
202825
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
30. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
klimatická krize|odbory|odborové svazy|práce a příroda|environmentální studia práce|životní prostředí|politická ekologie|politická strategie|fosilní ekonomika|fosilní paliva|růst|nerůst|kapitalismus|spravedlivá transformace|sociálně ekologická transformace|demokratizace energetiky|imperiální způsob života
Klíčová slova v angličtině:
climate crisis|organized labour|trade unions|labour and nature|environmental labour studies|environment|political ecology|political strategy|fossil economy|fossil fuels|growth|degrowth|capitalism|just transition|socio-ecological transformation|energy democracy|imperial mode of living
Abstrakt:
Teoretické koncepce řešení klimatické – potažmo ekologické – krize i konkrétní snahy o ekologické reformy a transformaci energetiky často narážejí na ambivalentní úlohu „organizované práce“, respektive odborových svazů, v dnešní růstové, na fosilních zdrojích energie založené ekonomice. Odborové svazy se dnes již na jednu stranu většinou formálně hlásí k ideálu udržitelnosti, na druhé straně se ale i nadále často v konkrétních environmentálních konfliktech staví na stranu „pracovních míst“ proti ochraně klimatu či životního prostředí a účinkují tak jako opora fosilní ekonomiky, orientované na růst. Ambivalentním se tak stává i pojem „spravedlivé transformace“ (just transition), jenž na jedné straně ztělesňuje snahu o vytvoření rámce, v němž by bylo možné zájmy pracujících s ochranou klimatu sladit a na druhé straně často slouží jako podklad argumentů proti ambicióznějším snahám o snižování skleníkových emisí. Cílem této práce, vycházející z teoretického rámce kritické politické ekologie, je prozkoumat možnosti řešení tohoto dilematu v prostředí českých odborových svazů a na základě rozhovorů s jejich zástupci odpovědět na otázky, 1) jaká politická strategie utváří u českých odborových svazů jejich politiku v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, 2) jak vidí odborové svazy svou úlohu v snahách o sociálně- ekologickou transformaci společnosti směrem k bezuhlíkové ekonomice, 3) jaké mají tato východiska důsledky pro možnosti takové transformace?
Abstract v angličtině:
Both the theoretical outlines of a solution to the climate and ecological crisis, as well as concrete efforts at environmental reform and energy transformation, often run into the ambivalent role of organised labour, particularly trade unions, in todays growth-oriented, fossil-fuel based economy. On the one hand, trade unions often already formally endorse the ideal of sustainability, on the other hand, in concrete environmental conflicts, they often the side with „jobs“ against climate and environmental protections, and thus serve as a support of the growth-oriented fossil economy. The concept of a just transition, embodying the attempts at creating a framework in which the interests of workers and climate protection can be reconciled, thus also becomes ambivalent, serving often as a basis for arguments against more ambitious decarbonization. The aim of this thesis, drawing on the theoretical framework of critical political ecology, is to explore the possibilities of solving this dilemma in the case of Czech trade unions. On the basis of interviews with their various representatives, it will try to answer the questions: 1) what political strategy is shaping the policies of Czech trade unions in the sphere of climate and energy policy, 2) how do these trade unions see their role in the proces of a socio-ecological transformation towards a carbon-free economy, 3) what implications do these positions have for the possibilites of such a transformation?
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Josef Patočka 680 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Josef Patočka 16 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Josef Patočka 15 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. et Mgr. Arnošt Novák 107 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Ondřej Slačálek 622 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 152 kB