velikost textu

Spirituální péče o seniory jako součást holistického přístupu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Spirituální péče o seniory jako součást holistického přístupu
Název v angličtině:
"Spiritual care for seniors as part of a holistic approach
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Magdaléna Kudelásková
Vedoucí:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Oponent:
Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D.
Id práce:
202791
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Aplikovaná etika (MAE)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
4. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
stáří - senior - spirituální péče - pastorační péče - holistická péče
Klíčová slova v angličtině:
age - senior - spiritual care - holistic care
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce „Spirituální péče o seniory jako součást holistického přístupu“ se zabývá otázkou, jak může podpora spirituality pomáhat seniorům vyrovnávat se s těžkostmi jejich života, jako je proměna sociálních a pracovních rolí, ztráta partnera či jiných blízkých osob, nemoc i vyrovnávání se s otázkami smrtelnosti a závěru života, které v tomto věku, pokud ne již dříve, obvykle přicházejí. Zamýšlíme se nad tím, zda se spiritualita týká pouze lidí věřících či nábožensky orientovaných, anebo je v jisté podobě dána každému. Práce ukazuje možnosti a přístupy spirituální péče také pro lidi, kteří se během svého života o duchovní tématiku nezajímali, nesetkali se s ní, nebo se jí z různých důvodů vzdálili. Zajímá se, jak je spirituální péče zajištěna v různých domovech seniorů v Praze coby součást holistického pohledu na seniora. Práce ukazuje různé podoby zajištění této péče, její využívání a hodnocení jak z pohledu klientů, tak i zaměstnanců, dobrovolníků a duchovních. Klíčová slova stáří, senior, spirituální péče, domov seniorů, holistický přístup
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis "Spiritual Care for the Elderly as a Part of a Holistic Approach" addresses the question of how the support of spirituality can help seniors to cope with the difficulties of their lives such as the transformation of social and work roles, the loss of a partner or other close people, illness and dealing with the topic of mortality and the end of life, which usually come at this age, if not even before,. We are thinking about whether spirituality only affects people of faith or religion, or is given in some form to everyone. Thesis is looking for possibilities and approaches to spiritual care also for people who have not been interested in spirituality during their lifetime, have not expressed devotion, or turned away from for some reason. The interes tis given how spiritual care is provided in various senior homes in Prague as part of a holistic view on elderly. This work demonstrates various forms of giving this care, its use and evaluation from the perspective of clients, but also employees, volunteers and clergy. Keywords age, senior, spiritual care, house for seniors, holistic approach
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Magdaléna Kudelásková 772 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Magdaléna Kudelásková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Magdaléna Kudelásková 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 397 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 165 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. Dr. Ludvík Dřímal, Th.D. 152 kB