velikost textu

Analýza strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy ČR se zaměřením na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analýza strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy ČR se zaměřením na Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo vnitra
Název v angličtině:
Analysis of Strategic Management and Planning at the Central Level of Public Administration in the Czech Republic: MoRD and MoI
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Magdalena Nováková
Vedoucí:
Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc.
Oponent:
Mgr. Veronika Zápotocká
Id práce:
202785
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
22. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Strategické řízení a plánování, Veřejná správa, Resortní úroveň, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Strategic management and planning, Public Administration, Departmental level, Ministry of Regional Development, Ministry of the Interior, Czech Republic
Abstrakt:
Anotace Předkládaná diplomová práce se zabývá tématem strategického řízení a plánování na ústřední úrovni veřejné správy České republiky, kde stěžejní pozornost je věnována konkrétně dvěma resortům, jmenovitě Ministerstvu pro místní rozvoj a Ministerstvu vnitra. Hlavním cílem práce je na základě analýzy sekundárních dat a provedených polostrukturovaných rozhovorů s ministerskými úředníky a experty na veřejnou správu identifikovat současný stav strategického řízení a plánování obou vybraných ministerstev. Těžiště zkoumání je položeno do analýzy kapacity (disponibility) těchto resortů v oblasti rozvoje a posilování strategického řízení a plánování ve veřejné správě. Pozornost je věnována i konkrétním bariérám, které oběma ministerstvům brání v uplatňování strategické činnosti. Za tímto účelem je v rámci diplomové práce provedena kvalitativní analýza, jež se v dané souvislosti postupně zaměřuje na oba zkoumané případy. Dílčím záměrem práce je na základě provedeného zjištění a analýzy výchozího stavu vyvodit teoretické a praktické předpoklady a s nimi související doporučení, týkající se strategického vládnutí České republiky.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis deals with the topic of strategic management and planning at the central level of public administration of the Czech Republic, where the dominant attention is paid to two ministries, namely the Ministry of Regional Development and the Ministry of the Interior. The main aim of the thesis is to identify the current condition of strategic management and planning of both chosen ministries, based on secondary data analysis and semi-structured interviews with ministerial officials and public administration experts. The focal point of the research is concentrated on the analysis of the capacity (availability) of these ministries in the field of development and strengthening of strategic management and planning in public administration. Attention is also paid to specific obstacles to the performance of strategic activity of both ministries. For this purpose, is conducted a qualitative analysis, which in this context gradually focuses on both examined cases. Based on the findings and analysis of the current situation, the partial intention of the diploma thesis is dedicated to theoretical and practical recommendations and assumptions concerning the strategic governance of the Czech Republic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Magdalena Nováková 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Magdalena Nováková 63 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Magdalena Nováková 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. 572 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Veronika Zápotocká 284 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. 152 kB