velikost textu

Změny držení těla, flexibility, síly stisku ruky a rovnováhy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami po absolvování 5denního příměstského tábora

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Změny držení těla, flexibility, síly stisku ruky a rovnováhy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami po absolvování 5denního příměstského tábora
Název v angličtině:
Changes in posture, flexibility, handgrip and balance in children with special needs after 5days suburban camp
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Jůzková
Vedoucí:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D.
Id práce:
202777
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
handicap, pohybové schopnosti, motorické kompetence, sport
Klíčová slova v angličtině:
handicap, motor skills, motor competence, sport
Abstrakt:
Abstrakt Název: Změny držení těla, flexibility, síly stisku ruky a rovnováhy u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami po absolvování 5denního příměstského tábora Cíl: Hlavním cílem bylo zjistit vývoj vybraných pohybových schopností a držení těla u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, které se účastnily inkluzivního týdenního sportovního příměstského tábora. Metody: Jedná se o smíšený výzkum s převahou kvalitativních metod. Využívá opakované měření (pretest-posttest). Hodnocení dětí je pojato jak skupinově (průměr a SD), tak jako kazuistiky jednotlivých dětí. Celkem bylo hodnoceno 10 dětí (3 chlapci, 7 dívek) ve věku od 7 do 14 let s různým typem speciálních vzdělávacích potřeb (SVP). K hodnocení pohybových schopností a držení těla byly využity: Mathiasův test, Thomayerova zkouška, měření síly stisku ruky digitálním dynamometrem (handgrip), zkouška rotace ramene a stoj na jedné noze. Výsledky: Z výsledků měření vyplývá, že v každém z vybraných testů došlo ke zlepšení motorických kompetencí alespoň u jednoho dítěte. Dále došlo u všech měřených dětí ke zlepšení alespoň v jednom z měřených parametrů. Z názorů rodičů vyplývá, že všechny děti, které se účastnily tábora, byly po táboře v lepší fyzické kondici než před táborem. Výsledky je však třeba brát s rezervou kvůli velké variabilitě hodnot a nízkému počtu probandů. Klíčová slova: handicap, pohybové schopnosti, motorické kompetence, sport
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Changes in posture, flexibility, handgrip and balance in children with special Leeds after 5days suburban camp Objectives: The main objective is to determine the development of selected parameters in physical skills and posture in children with special needs who attended a week lasting inclusive suburban camp. Methods: This is a mixed research with a predominance of qualitative methods. It uses repeated measurements (pretest-posttest). The evaluation of children is conceived as a group (mean and SD) as well as case reports of individual children. A total of 10 children (3 boys, 7 girls) aged 7 to 14 years with different types of special educational needs were evaluated. Mathias test, Thomayer test, handgrip measurement, shoulder rotation test and standing on one leg were used to evaluate movement abilities and posture. Results: The results of the measurements show that in each of the selected tests at least one child improved motor skills. Furthermore, all measured children improved in at least one of the measured parameters. Parents' opinions show that all the children who participated in the camp were in a better physical condition after the camp than beforethe camp. However, the results should be presented with caution because of high data variability and low number of subjects. Keywords: handicap, motor skills, motor competence, sport
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Jůzková 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Jůzková 95 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Jůzková 10 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jitka Vařeková, Ph.D. 219 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 154 kB