velikost textu

Gender paradox of job satisfaction in the Czech Republic in European comparison

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gender paradox of job satisfaction in the Czech Republic in European comparison
Název v češtině:
Genderový paradox spokojenosti s prací v České republice v evropském kontextu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kristýna Sosnová
Vedoucí:
PhDr. Martina Mysíková
Oponent:
Mgr. Simona Malovaná
Id práce:
202760
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Abstrakt:
Abstrakt Genderový paradox spokojenosti s prací nastává v případě, kdy ženy vykazují vyšší hodnotu pracovní spokojenosti navzdory horším pracovním podmínkám ve srovnání s muži. Tato práce se zabývá tématem Generového paradoxu us- pokojení s prací, analyzuje podmínky na trhu práce a jeho vnímání zaměstnanců v České republice za účelem přiblížit zaměstnavatelům pracovní aspekty, které mohou zvýšit výkonnost, motivaci a spokojenost pracovníků. Ke studii byla použita data z ISSP 2015, obsahující vzorek 1435 respondentů. Ta byla an- alyzována vyhodnocením regresí na základě čtyřech modelů, sestavených z proměnných ze socio-demografických faktorů a různých pracovních aspektů. Výsledky odhalily jisté rozdíly mezi pohlavími, konkrétně diskriminaci na základě pohlaví pracovníka, nebo znevýhodněnost žen týkající se příjmu a uplatnění ve vedoucích pozicích. Navzdory teorii genderového paradoxu, která vykazuje větší pracovní spokojenost žen, ukázal náš vzorek opak. Studie prokázala jako nejvíce relevantní aspekty práce ovlivňující celkovou pracovní spokojenost hlavně vztahy na pracovišti, zajímavost práce, samostatnost v práci a především u mužů počet podřízených pracovníků, práci o víkendech, možnosti kariérního postupu, nebo volnost v rozhodování o pracovní době. V Evropském srovnání vykazuje Česká republika průměrné výsledky. Ženy obecně vykazují nižší úroveň spokojenosti, než muži. Klasifikace JEL J16, J31, J71, J78, Klíčová slova Česká republika, genderová nerovnost, gen- derový paradox, segregace, spokojenost s prací, ženy E-mail autora kristyna.sosnova@seznam.cz E-mail vedoucího práce martina.mysikova@centrum.cz
Abstract v angličtině:
Abstract The gender job satisfaction paradox is a phenomenon occurring when despite their disadvantaged labour market position, women consistently report higher levels of job satisfaction than men. This thesis aims to verify the presence of a gender paradox of job satisfaction, analyze the labor conditions and job per- ceptions of workers in the Czech Republic to provide employers a sense of job aspects making male and female workers more productive, motivated and satis- fied. The study uses sub-sample of employees from International Social Survey Programme data from 2015. The study applies four regression models to reveal the relationship between job satisfaction and gender, other socio-demographic factors and various work aspects. The outcomes revealed some significant dif- ferences between males and females, specifically discrimination based on sex or disadvantage of women regarding income and access to leading positions. De- spite the theory of gender paradox, predicting women to be more satisfied at work than men, the analysis showed the opposite. This study discovered, that the most relevant aspects of work, that affect the overall job satisfaction are relations with co-workers and management, interesting job, independence at work and specifically for men having subordinate(s), working on weekends, op- portunities for advancement or given freedom in deciding about working hours. In European comparison the Czech Republic shows average results regarding job satisfaction. Generally, male workers in Europe tend to be more satisfied than female workers. JEL Classification J16, J31, J71, J78, Keywords Czech Republic, discrimination, gender inequal- ity, gender paradox, job satisfaction, segrega- tion, women Author’s e-mail kristyna.sosnova@seznam.cz Supervisor’s e-mail martina.mysikova@centrum.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kristýna Sosnová 2.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kristýna Sosnová 75 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kristýna Sosnová 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Martina Mysíková 288 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Simona Malovaná 579 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB