velikost textu

Mediální reprezentace české národní identity v historickém pořadu DějePIC!

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální reprezentace české národní identity v historickém pořadu DějePIC!
Název v angličtině:
Media representation of the Czech national identity in the historical TV show DějePIC!
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Natálie Petrová
Vedoucí:
Dino Numerato
Oponent:
Mgr. Markéta Blažejovská
Id práce:
202758
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
národní identita, mediální reprezentace, média, národ, dějiny
Klíčová slova v angličtině:
national identity, media representation, media, nation, history
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá reprezentací české národní identity v pořadu DějePIC! (2017), rodinném televizním cyklu o české historii. Práce je založena na předpokladu, že se média podílejí na definování tohoto pojmu. Výstupem bakalářské práce je analýza interpretací české národní identity ve vybraném pořadu. Konkrétně je analýza zaměřena na prezentaci symbolů, událostí, osobností a charakteristik české národní identity. Cílem této práce je odpovědět na otázku, jakým způsobem a v jakých souvislostech je prezentována česká národní identita v pořadu DějePIC!. První část práce je teoretická a jsou v ní představeny klíčové pojmy, jakými je národní identita a s ní související kolektivní paměť, dále také mediální konstrukce reality a formování národní identity v médiích. Druhou část práce, empirickou, tvoří analýza. Vzhledem k povaze analýzy vycházím z tradice kvalitativní metodologie. Po první fázi identifikace základních témat, jež v pořadu přispívají k utváření obrazu národní identity, a kategorizaci, je provedena jejich hlubší analýza. Výzkumný vzorek tvoří všech 32 epizod pořadu DějePIC! (září 2017 až prosinec 2018), jež mapují českou historii od pověsti o příchodu Praotce Čecha až po vznik samostatného Československa.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the representation of Czech national identity in the show called DějePIC! (2017). It’s a family TV cycle about Czech history. The thesis is based on the assumption, that the media participate on defining the concept. The outcome of this thesis is the analysis of the interpretations of Czech national identity in the chosen show. The analysis focuses mainly at the presentation of symbols, events, personalities and the characteristics of Czech national identity. The aim of this thesis is to answer the question how and in what relations is the Czech national identity presented in the show DějePIC!. In the first part I presented the key theoretical concepts, which are the national identity and the connected collective memory, then medial construction of reality and the forming of national identity in media. The second part of the thesis is empirical, and it consists of the analysis. Due to the nature of the analysis I’m using the qualitative methodology. After the first phase of identifying the base themes, which participate on creating the image of national identity in the show, and after the categorization, I carried out the deeper analysis. The research sample consists of all the 32 episodes of the DějePIC! Show (from September 2017 until December 2018) which are mapping the Czech history from the legend about the arrival of Praotec Čech to the foundation of Czechoslovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Natálie Petrová 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Natálie Petrová 317 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Natálie Petrová 182 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Natálie Petrová 182 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dino Numerato 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Markéta Blažejovská 231 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB