velikost textu

Liminalita ukončování aktivní profesionální hokejové kariéry

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Liminalita ukončování aktivní profesionální hokejové kariéry
Název v angličtině:
Liminality and career termination among professional ice-hockey players
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Michal Neuman
Vedoucí:
Dino Numerato
Oponent:
Mgr. Lucie Háková
Id práce:
202757
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Liminalita, lední hokej, kariéra, ukončování, přechod, resocializace, struktura
Klíčová slova v angličtině:
Liminality, ice hockey, career, termination, transition, resocialization, structure
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá ukončováním aktivní profesionální hokejové kariéry. Konkrétně se pak zabývá obdobím, které nastává po ukončení či rozhodnutí o ukončení kariéry. Využívá optiku liminality, kterou nahlíží na přechod ze sportovního do posportovního života. V rámci výzkumu pro tuto práci proběhlo 6 kvalitativních polo-strukturovaných rozhovorů s bývalými profesionálními hráči ledního hokeje, kteří byli záměrně zvoleni pro různé charakteristiky tak, aby byla co největší heterogenita vzorku. V přechodném období mezi sportovním a posportovním životem se pak práce soustředí především na projevy liminality, tedy nejasnost jedince, anti-strukturálnost, změnu hodnotového univerza, přemýšlení o sobě i společnosti a experimentování s novými možnostmi, které se v rámci této fáze objevují. V práci je také zohledněn vstup do nové sociální struktury, který je zastoupen konceptem resocializace a konstrukcí identity. K analýze práce využívá kvalitativní obsahové analýzy s deduktivně utvořenými kategoriemi, tedy předem, z odborné literatury odvozených kódů, jež jsou posléze spojovány s textem. V závěru práce jsou pak diskutovány výsledky analýzy ve spojením s teoretickými koncepty, které byly pro tuto práci zvoleny. Těmi jsou přechodové rituály, liminalita a resocializace.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with the topic of termination of professional ice-hockey career. In particular, it focuses on the period of one’s life, which comes after the termination or the decision about the termination of the career. It uses the concept of liminality, which allows focussing on the transition from the sport to post-sport life. Within the analysis, 6 semi- structured qualitative interviews have been done with the former professional ice-hockey players. Those were chosen for different characteristics, for the sample to be miscellaneous. In the transition period, the bachelor thesis focuses on the manifestations of liminality in particular. Those are for example the ambiguity of the individual, the anti-structure, the revaluation, rethinking one’s self and the society and the experimenting with the new possibilities, which come to light in this phase of transition. The entry to the new social structure is also dealt with in this thesis. The involvement within the new structure is viewed by the concept of resocialization and the construction of identity. The analysis uses the method of qualitative content analysis with the usage of deductive category application. That means prior formulated categories were used and those were being connected with the text. At the end of this thesis, the outcomes of the analysis are discussed with the theoretical concepts chosen for this thesis. Those are rites de passage, liminality and resocialization.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Michal Neuman 1.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Michal Neuman 524 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Michal Neuman 179 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Michal Neuman 176 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dino Numerato 320 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Háková 560 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB