velikost textu

Population Characteristics of Voters: Evidence from the Czech Parliamentary Election

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Population Characteristics of Voters: Evidence from the Czech Parliamentary Election
Název v češtině:
Demografické charakteristiky voličů: pozorování z voleb do Poslanecké sněmovny v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Černý
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Ing. Tomáš Želinský, Ph.D.
Id práce:
202750
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
volební chování, volební účast, prostorová analýza, parlamentní volby, metoda vážených nejmenších čtverců, prostorový chybový model, Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
voting behaviour, voter turnout, spatial analysis, parliamentary elections, weighted least squares, spatial error model, Czech Republic
Abstrakt:
Abstrakt V roce 2017 bylo do Poslanecké sněmovny v České republice zvoleno devět pol- itických stran, což je největší počet v historii. Tato práce zkoumá volební účast a výsledky jednotlivých stran za použití agregovaných dat na obecní úrovni. Cílem je najít vhodné proměnné, které by umožnily najít souvislost mezi pop- ulačními charakteristikami obyvatel a jejich volební účastí a výběrem politické strany. Pro analýzu je použita metoda vážených nejmenších čtverců a její výsledky jsou testovány na přítomnost prostorové autokorelace. Následně je pro stejná data použit prostorový chybový model za účelem pozorování pros- torových efektů ve volebních výsledcích a za účelem porovnání obou metod. U volební účasti je nalezen negativní vztah s podílem lidí v exekuci, neza- městnaností a podílem lidí bez základního vzdělání. Strany ANO, SPD a KSČM dosahují větší podpory v obcích s vyšší nezaměstnaností a nižšími podíly vysokoškoláků a podnikatelů. Na druhé straně, ODS, Piráti a TOP 09 vykazují opačné trendy v těchto nezávislých proměnných. Klasifikace JEL H70, I21, I30, J10, J11 Klíčová slova volební chování, volební účast, pros- torová analýza, parlamentní volby, metoda vážených nejmenších čtverců, prostorový chybový model, Česká republika Název práce Demografické charakteristiky voličů: po- zorování z voleb do Poslanecké sněmovny v České republice E-mail autora jakub3456@seznam.cz E-mail vedoucího práce petr.jansky@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract In 2017, nine political parties were elected into the Czech Parliament, which is the greatest number in the history of the country. This thesis analyses the voter turnout and results of particular parties, using aggregated data on the municipal level. The goal is to find a spectrum of variables that would un- cover connections between the population characteristics of voters and their decisions to vote and to choose a political party. The method of weighted least squares is used for estimation and the results are tested for the presence of spa- tial autocorrelation. Subsequently, a spatial error model is used for the same analysis in order to observe spatial effects in the voting results and provide a comparison between the methods. There is found a significant negative con- nection between the voter turnout and the share of people facing distraints, unemployment, and the share of people with no education. Concerning the election results, the parties ANO, SPD, and KSCM receive greater support in municipalities with greater unemployment and lower shares of businessmen and people with university education. On the other hand, the parties ODS, Pirati, and TOP 09 evince exactly the opposite trends in these explanatory variables. JEL Classification H70, I21, I30, J10, J11 Keywords voting behaviour, voter turnout, spatial anal- ysis, parliamentary elections, weighted least squares, spatial error model, Czech Republic Title Population Characteristics of Voters: Evidence from the Czech Parliamentary Election Author’s e-mail jakub3456@seznam.cz Supervisor’s e-mail petr.jansky@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Černý 1007 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Černý 126 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Černý 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 182 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Tomáš Želinský, Ph.D. 345 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB