velikost textu

Hledání Ukřižovaného u svatého Františka skrze kříž ze San Damiana

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hledání Ukřižovaného u svatého Františka skrze kříž ze San Damiana
Název v angličtině:
Saint Francis´ quest for the Crucified through the San Damiano Cross
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. BcA. Jakub Růžička
Vedoucí:
doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D.
Oponent:
ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D.
Id práce:
202747
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra systematické teologie a filosofie (26-KST)
Program studia:
Teologie (M6141)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
2. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Svatý František z Assisi, teologie kříže, ikona, San Damiáno, kříž, chudoba, malomocný, Jezulátko, eucharistie, misie, stigmata
Klíčová slova v angličtině:
Saint Francis of Assisi, theology of the cross, icon, San Damiano, cross, poverty, leper, infant Jesus, Eucharist, mission, stigmas
Abstrakt:
Hledání Ukřižovaného u svatého Františka skrze kříž ze San Damiana. Anotace Setkání s Ukřižovaným je konstitutivním bodem spirituality svatého Františka z Assisi. Cílem této práce je hlouběji pochopit Františkovo vnímání kříže. To má být přiblíženo prostřednictvím ikony ze San Damiana a dalších okamžiků ze života assiského světce.. Františkova zkušenost s Ukřižovaným bude zasazena do náležitého kontextu: teologie kříže je zakořeněna především ve velikonočním tajemství Ježíše Krista. Toto poznání je prohlubováno v životě prvotní církve a skrze obohacující dějinné zprostředkování může jeho plody zakoušet i chudičký z Assisi. V ústřední části uspořádáme za pomoci nejnovější literatury klíčové materiály pro studium Františkova vztahu k ukřižovanému Kristu, obsažené ve Františkánských pramenech. Práce tak poskytuje komplexní pohled na jeden ze zásadních momentů Františkova obrácení. Klíčová slova Svatý František z Assisi, San Damiano, ikona, kříž, teologie kříže, Ukřižovaný, dějiny kříže, mluvící kříž, Františkánské prameny, svatý Pavel, svatý Bonaventura.
Abstract v angličtině:
Saint Francis´ quest for the Crucified through the San Damiano Cross Abstract The encounter with the Crucified is the constitutive element of the spirituality of Saint Francis of Assisi. The objective of my thesis is finding the deeper understanding of Francis´ perception of the cross. The topic should be elucidated by the San Damiano Cross Icon and other moments of the Saint of Assisi´s life. The study of Francis´ relation to the cross will be put into an appropriate context: the theology of the cross is mainly ingrained in the Jesus Christ´s Mystery of Easter. This knowledge is deepened in life of the Early Church and, through the enriching epoch-making interposition even the “poor little” of Assisi may experience its fruits. In the fundamental part of the text I will organize the key materials for the study of Francis´ relation to the crucified Christ contained in the franciscan sources with the help of the newest literature. Therefore the thesis will offer a complex view to one of the crucial moments of Francis´ conversion. Keywords Saint Francis of Assisi, San Damiano, icon, cross, theology of the cross, The Crucified, history of the cross, speaking cross, franciscan sources, St. Paul, St. Bonaventure
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. BcA. Jakub Růžička 2.88 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. BcA. Jakub Růžička 420 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. BcA. Jakub Růžička 422 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. ThLic. Mgr. Karel Sládek, Th.D. 1.42 MB
Stáhnout Posudek oponenta ThLic. Mgr. Denisa Červenková, Th.D. 1.43 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby David Vopřada, Dr. 153 kB