velikost textu

Děti s autismem a jejich integrace do společnosti z perspektivy primárních pečovatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Děti s autismem a jejich integrace do společnosti z perspektivy primárních pečovatelů
Název v angličtině:
Children with autism and their integration into society from the perspective of the primary caretakers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Bergerová
Vedoucí:
Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Petr Matoušek
Id práce:
202734
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
poruchy autistického spektra, autismus, integrace, PAS, děti s PAS
Klíčová slova v angličtině:
autism spectrum disorder, autism, integration, ASD, children with ASD
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se věnuje tématu autismu ze společensky vědního úhlu pohledu. Konkrétně se zabývá integrací dětí s poruchou autistického spektra (PAS) do společnosti. Tato oblast není tak prozkoumaná na území České republiky, jako je tomu v zahraničí. Z toho důvodu jsem zvolila výzkum integrace určité skupiny dětí s PAS do společnosti jako vhodné téma k výzkumu. Cílem výzkumu je zmapovat jaké problémy se objevují při integraci dětí s PAS do společnosti, jaké okolnosti přispívají ke snazší integraci, které jsou naopak překážkami a jakou roli v tomto procesu hrají rodiče dětí s PAS. Práce se zaměřuje na interakce dítěte s okolním světem ve veřejném prostoru – veřejná hromadná doprava, vzdělávací instituce, okolí apod. Výstupem práce je shrnutí poznatků z výzkumu, které by měly mapovat problematické aspekty integrace dítěte do společnosti. Data jsem získala skrze kvalitativní výzkum v podobě hloubkových, polostrukturovaných rozhovorů s primárními pečovateli dětí s PAS. Rodiče, prarodiče a jiní primární pečovatelé dětí s PAS s nimi prožívají proces začleňování do společnosti krůček po krůčku a jsou schopni zhodnotit hlavní úskalí integrace dítěte do společnosti.
Abstract v angličtině:
Abstract The text talks about autism from the spectrum of social science. Specifically it is focused on the integration of children with autism spectrum disorder (ASD) into the society. This area is not really examined in the Czech Republic in comparison with other countries. According to this fact, I considered this research about the integration of children with ASD into society as a suitable area to examine. Aim of the research is to discover the difficulties which are connected with integration of children witch ASD into society, which circumstances make the integration easier and which make it more difficult and what is the parent's role in this process. This thesis focuses on interaction of the child with public areas – public transportation, education institutions, surroundings, etc. Outputs of this thesis are summary of the problematic aspects of the integration of children with ASD into the society. Data were gathered using quality research in a form of depth interview with primary minders of children with ASD. Parents, grandparents and other primary caretakers of children with ASD experience the integration process into society with them step by step and they are able to evaluate the main difficulties of the integration of the children into society.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Bergerová 633 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Klára Bergerová 186 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Bergerová 52 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Bergerová 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D. 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Petr Matoušek 143 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB