velikost textu

eGovernment z pohledu zájmových skupin

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
eGovernment z pohledu zájmových skupin
Název v angličtině:
eGovernment from the perspective of interest groups.
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Adéla Šrámková
Vedoucí:
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Karolína Dobiášová
Id práce:
202729
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASP)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
eGovernment, Veřejná správa, Zájmové skupiny, Právní úprava, SWOT analýza, Czech POINT, Datová schránka
Klíčová slova v angličtině:
eGovernment, Public administration, Interest groups, Legislation, SWOT analysis, Czech POINT, Data Mailbox
Abstrakt:
Anotace Diplomová práce s názvem eGovernment z pohledu zájmových skupin se zabývá aktuálním tématem využívání služeb eGovernmentu v České republice. Hlavním cílem této diplomové práce je identifikovat hlavní přínosy a nedostatky nabízených služeb eGovernmentu, a to z pohledu vybraných zájmových skupin. Dílčími cíli diplomové práce jsou identifikovat jednotlivé zájmové skupiny, které mohou na danou problematiku pohlížet rozdílně, a zjistit aktuální stav eGovernmentu v České republice. Součástí diplomové práce je také porovnání stavu eGovernmentu s ostatními zeměmi Visegradské čtyřky (Polsko, Slovensko, Maďarsko). Při identifikaci přínosů a nedostatků byl využit kvantitativní i kvalitativní přístup, když autorka této diplomové práce provedla dotazníkové šetření a polostrukturované rozhovory mezi zástupci veřejné správy a koncovými uživateli. Autorka dále využila metodu SWOT analýzy služeb eGovernmentu, která byla provedena z pohledu všech vybraných zájmových skupin. V neposlední řadě autorka analyzovala judikaturu vydanou českými soudy, která se vztahuje ke službám eGovernmentu. Na základě výše popsaných zkoumání byly identifikovány hlavní přínosy a nedostatky uvedených služeb eGovernmentu. V závěrečné části diplomové práce byla navržena a diskutována možná řešení nalezených nedostatků eGovernmentu.
Abstract v angličtině:
Annotation This diploma thesis called eGovernment from the perspective of interest groups engages with the current topic of the usage of eGovernment in the Czech Republic. The main goal of the thesis is to identify the main benefits and drawbacks of used eGovernment services from the perspective of selected interest groups. Supportive goals of the thesis are to identify interest groups that can view this issue differentially and characterize the actual status of eGovernment in the Czech Republic. A part of this thesis also focuses on the comparison of eGovernment status among the Visegrad Group countries. Benefits and drawbacks of eGovernment are identified by multiple methods, mainly by quantitative pre-research and qualitative research performed by the author of this thesis in the form of questionnaires and interviews with the representatives of selected interest groups. Prior to both types of research, the author conducted SWOT analyses of eGovernment services is conducted from the perspective of all selected interested groups. Furthermore, the thesis contains the analysis of settled Czech case-law that relates to eGovernment. At the basis of the research, the main benefits and drawbacks of eGovernment services are identified. At the end of the thesis, the potential solutions to the identified eGovernment drawbacks are designed and discussed.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Adéla Šrámková 1.66 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Adéla Šrámková 539 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Adéla Šrámková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Adéla Šrámková 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 314 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Karolína Dobiášová 749 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB