velikost textu

Bytová politika a dostupnost bydlení v Rychnově nad Kněžnou

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Bytová politika a dostupnost bydlení v Rychnově nad Kněžnou
Název v angličtině:
Housing policy and housing availability in Rychnov nad Kněžnou
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Jiří Tojnar
Vedoucí:
Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc.
Oponent:
Mgr. Tomáš Lukavec
Id práce:
202727
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bytová politika, dostupnost bydlení, komunální politika, vztah stát – soukromý sektor
Klíčová slova v angličtině:
Housing policy, housing availability, local politics, state-private relations
Abstrakt:
Předmětem výzkumu je regionální bytová politika. Je vymezena jako druh veřejné politiky zkoumané na podmínkách vybraného regionu. Jde o problém, který je dosud velmi málo teoreticky rozpracován. V práci bude vypracován teoretický rámec (koncept) „bytové politiky jako druhu („poddruhu“) veřejné politiky“, který má své aktéry, cíle, obsah, předpoklady a předmětné zaměření. Poté je tento problém řešen na případu města Rychnov nad Kněžnou. Město má dva hlavní problémy. Kolabující dopravu a nedostatečnou dostupnost bydlení v soukromém i městském vlastnictví. Problém dostupnosti bydlení souvisí s dalšími sociálními problémy, jako je vytváření nelegálních ubytoven a nadměrné využívání bytů velkým počtem lidí. Tím se tvoří více odpadu a nedostačuje občanská vybavenost města. Vedení města by chtělo tento problém řešit novou výstavbou, ale nemá k tomu dostatek prostředků. Novou výstavbou by město chtělo přilákat více rodin a partnerů zaměstnanců, kteří by snadno našli práci v různých oblastech. Městskými byty a regulovaným nájemným si město slibuje omezení nelegálních ubytoven. Podobně by mohlo nabídnout byty pro rodiny s dětmi nebo startovací byty pro mladé.
Abstract v angličtině:
Abstract The subject of the research is regional housing policy. It is defined as a kind of public policy investigated on the conditions of the selected region. This is a problem that is still very little theoretically elaborated. The theoretical framework (concept) of "housing policy" as a kind ("subset") of public policy ", which has its actors, objectives, content, assumptions and subject orientation, will be elaborated. Then this problem is solved in the case of Rychnov nad Kněžnou. The city has two major problems. Collapsing transport infrastructure and a lack of housing in private or urban property. The problem of shortage of flats is connected with other social problems such as the creation of illegal hostels, overuse of apartments by a large number of people - more waste, insufficient civic amenities. The city leadership would like to address the problem with a new construction but does not have sufficient resources to do so. Construction by private investors is also not jeopardized. By developing a building, the city would like to attract more families and employees' partners who would easily find jobs in various fields. By city dwellings and regulated rent the city would like to restrict illegal hostels. Similarly, it could offer apartments for families with children or start-ups for young people. One of the problems of new construction is an obsolete land plan. Its change would make it possible to convert agricultural land into building plots for new construction of family and apartment buildings.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Jiří Tojnar 2.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Jiří Tojnar 187 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Jiří Tojnar 65 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Jiří Tojnar 54 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. 561 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tomáš Lukavec 273 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB