velikost textu

Rozdíly v důvodech pro používání seznamovací aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rozdíly v důvodech pro používání seznamovací aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů
Název v angličtině:
Differences in reasons for using dating app Tinder considering gender of the users
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Holá
Vedoucí:
Markéta Šetinová, M.Sc.
Oponent:
Michal Kotík, prom. mat.
Id práce:
202723
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
tinder, genderové stereotypy, motivace, cyberláska, seznamování, seznamka
Klíčová slova v angličtině:
tinder, gender stereotypes, motivation, cyberlove, meeting people, dating site
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce se zabývá fenoménem Tinder, konkrétně se zaměřuje na důvody pro využívání aplikace Tinder s ohledem na gender uživatelů v České republice podle teorie užití a uspokojení a zda je chování uživatelů v souladu se sociobiologickou teorií. Teorie užití a uspokojení se zaměřuje na odhalení, proč a jak lidé používají mass média pro uspokojení potřeb, v tomto případě Tinder. Kdežto sociolobiologická teorie vysvětluje přirozený výběr partnerů. Pro výzkum byl využit dotazník jako metoda sběru dat. Celkový počet respondentů byl 261, z toho 137 žen a 124 mužů. Jako nejčastější důvod vyšlo „nezávazné randění“ a poté „dlouhodobý vztah“. U žen samotných výsledky kopírovaly celkové, ale u mužů zvítězil „sex“. Výsledek kopíruje předchozí výzkumy a teorii užití a uspokojení, jelikož muži v tomto vzorku používají Tinder hlavně pro sex a fyzické uspokojení, kdežto ženy spíše pro sociální uspokojení. V otázce, zdali jsou výsledky v souladu se sociobiologickou teorií, se výzkum ukázal v rozporu, ale některé prvky teorie jsou stále přítomny, např. muže stále více než ženy zajímá, zda jsou ženy fit a hubené, kdežto ženy sice tolik vzhled jako muže nezajímá, ale stále se chtějí prezentovat, že jsou fit, hubené a sexy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the Tinder phenomenon, specifically focuses on the reasons for using the Tinder application with regard to the gender of users in the Czech Republic according to the theory of use and gratification and whether the behavior of users is consistent with sociobiological theory. Use and gratification theory focuses on discovering why and how people use mass media to meet their needs, in this case Tinder. While the sociolobiological theory explains the natural selection of partners. A questionnaire was used as a method of data collection. The total number of respondents was 261, of which were 137 women and 124 men. The most common reason was „casual dating“ and then „long-term relationship“. Women copied the common results, but with men „sex“ won. The result copies previous research and use and gratification theory, since men use Tinder mainly for sex and physical satisfaction, whereas women tend to use it for social satisfaction. As to whether the results are in line with sociobiological theory, research has proven contradictory, but in some elements theory is still present, for example, men are more interested than women whether women are fit and skinny, whereas women are less interested in appearance than men, yet they still want to present that they are fit, skinny and sexy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Holá 1.06 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Martina Holá 545 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Holá 123 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Holá 122 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Markéta Šetinová, M.Sc. 592 kB
Stáhnout Posudek oponenta Michal Kotík, prom. mat. 391 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB