velikost textu

Transparentnost ve státní správě jako institut ochrany právních principů na příkladu aplikace zajišťovacích příkazů orgány finanční správy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Transparentnost ve státní správě jako institut ochrany právních principů na příkladu aplikace zajišťovacích příkazů orgány finanční správy
Název v angličtině:
Transparency in the State Administration as Protection of Legal Principles Illustrated by the Example of Using of Hedge Commands by the Financial Administration
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Violeta Bajmaku
Vedoucí:
Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D.
Oponent:
Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc.
Id práce:
202722
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
transparentnost, právní stát, státní správa, finanční správa, zajišťovací příkaz
Klíčová slova v angličtině:
transparency, the rule of law, state administration, financial administration, hedge command
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce vysvětluje potřebnost vysoké míry transparentnosti ve státní správě na konkrétním příkladu ze správní praxe. Byl zvolen příklad aplikace zajišťovacích příkazů orgány finanční správy, kdy zajišťovací příkaz je nástrojem ultima ratio v oblasti správy daní. Téma bylo značně medializováno, a především pak případy likvidačních účinků zajišťovacího příkazu na některé podnikatele a případy, kdy soudy rozhodly v neprospěch finanční správy. Vzniklá nedůvěra v aplikaci tohoto nástroje je v práci uvažována jako veřejně-politický problém. Práce zkoumá vztah důvěryhodnosti dané státní instituce a míry transparentnosti. Zabývá se vlivem byrokracie na státní správu, akontabilitou státních činitelů a konceptem dobrého vládnutí, na kterých potřebnost transparentnosti dokládá. Vícečetná případová studie v empirické části práce uvádí pět vybraných kritických případů aplikace zajišťovacího příkazu, kdy se soudy postavily na stranu dotčených podniků. K popisu případů byla využita analýza dokumentů, a to zejména soudních rozsudků, dále zpráv a reportáží. Expertní šetření pak nabízí pohled expertů na danou problematiku. Zde byla získána primární data formou osmi osobních rozhovorů. Z toho v šesti případech byly provedeny hloubkové sociologické rozhovory. Výzkumná zjištění ukazují, že přestože byla především v důsledku medializace snížena důvěryhodnost finanční správy, tato instituce vystupuje vůči veřejnosti na současné poměry ve státní správě vysoce transparentně. Jsou také nastíněny některé možné příčiny nedůvěryhodnosti dané správní praxe v očích veřejnosti tak, jak je vnímají samotní odborníci. Poznatky práce dále ukazují, že právě transparentnost finanční správy pomohla ukončit veřejnou diskuzi o možném plošném nadužívání zajišťovacího příkazu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis explains the need for a high level of transparency in the state administration on a concrete example of administrative practice – using of hedge commands by the financial administration. For explanation, the hedge command is is the ultima ratio tool in the area of the tax administration. The topic was widely publicized and, in particular, the cases of liquidation effects of the hedge commands on some entrepreneurs and cases where the courts decided against financial administration. The mistrust that has arisen in using of this tool is considered a public-political problem in the text. The thesis examines the trustworthiness of the state institution in connection with the degree of transparency. It deals with the influence of the bureaucracy on the state administration, with the accountability of the state officials and with the concept of good governance, on which the need for transparency proves. The multiple case study in the empirical part of the thesis presents five selected critical cases of the use of the hedge command, when the courts decided in favor of the companies. A document analysis was used to describe the cases, especially court judgments, also news and reports. The expert survey then offers a view of experts on the given issue. The primary data was obtained through eight personal interviews. Six of these were in-depth sociological interviews. In spite of the reduced credibility of the administrative practise, mainly as a result of the medialization, the research shows a high degree of transparency of the financial administration towards the public at least in norm of current state administration. Some possible causes of the lack of credibility of the administrative practice in the eyes of the public are also outlined as perceived by the experts. Furthermore, the findings of the work show that the transparency of the financial administration has helped to end the public debate on the possible large overusing of the hedge commands.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Violeta Bajmaku 923 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Violeta Bajmaku 195 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Violeta Bajmaku 84 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Violeta Bajmaku 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Kohoutek, Ph.D. 166 kB
Stáhnout Posudek oponenta Prof. PhDr. František Ochrana, Dr.Sc. 326 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Doc. PhDr. Arnošt Veselý, Ph.D. 152 kB