velikost textu

Politika inkluzivního vzdělávání: Výsledek advokačních koalic?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Politika inkluzivního vzdělávání: Výsledek advokačních koalic?
Název v angličtině:
Policy of Inclusive Education: Result of Advocacy Coaltitions?
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Karolína Durdová
Vedoucí:
Mgr. Michaela Hiekischová
Oponent:
Mgr. Bc. Magdalena Mouralová
Id práce:
202719
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (N6703)
Obor studia:
Veřejná a sociální politika (VERASPK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vzdělávání, školství, vzdělávací politika, inkluze, inkluzivní vzdělávání, advokační koalice, teorie advokačních koalic, veřejná politika
Klíčová slova v angličtině:
Education, education policy, inclusion, inclusive education, advocacy coalition, theory of advocacy coalition framework, public policy
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá politikou inkluzivního vzdělávání v České republice, a to konkrétně jejím vývojem od 90. let 20. století do roku 2018. Klade si za cíl tento vývoj popsat a alespoň částečně osvětlit příčiny vyostření debaty o politice inkluzivního vzdělávání a zvýšení zájmu široké veřejnosti o toto téma, jenž přišel především po novele školského zákona v roce 2015. Pomocí metody process tracing testuje, zdali mohou být tyto příčiny popsány teorií advokačních koalic a zjišťuje, že na základě stanovených hypotéz vysvětlení pomocí této teorie nelze vyvrátit. V rámci tohoto testování dochází k identifikaci hlavních aktérů a jejich rozdělení do advokačních koalic. Součástí práce je tedy také přehled teorie advokačních koalic, vsazený do kontextu politiky inkluzivního vzdělávání, a dále kvantitativní mediální analýza zkoumající počet relevantních výskytů v nejčtenějších denících, popis rozhovorů se zainteresovanými aktéry a rozsáhlá kvalitativní analýza dostupných zdrojů. V závěru se práce pokusí navrhnout opatření, která by alespoň částečně mohla sloužit k umírnění debaty o inkluzivním vzdělávání. Příloha k práci zahrnuje scénář použitý během rozhovorů s oslovenými respondenty.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this diploma thesis is the development of the policy of inclusive education in the Czech Republic from the 1990s to 2018. Its objective is to describe this development and at least partially clarify the reasons for the controversy created by this policy and the increase in the public interest about this topic after the amendment of the education law in 2015. Using the process tracing method, it is testing if these reasons can be described by the theory of the advocacy coalition framework. The work finds out that considering the set hypotheses the explanation using this theory cannot be disproved. During this testing, main actors are identified and divided into advocacy coalitions. Therefore, an overview of the theory of advocacy coalition framework is included in this work, set in the context of the inclusive education policy, together with a quantitative media analysis looking at the number of relevant articles in the three most-read newspapers, a description of the interviews with the involved actors and an extensive qualitative analysis of available resources. In the last part of this work, there is an attempt to suggest measures that could at least partially calm down the discussion about the current inclusive education policy. The attachment to this work includes the scenario describing the structure of the interviews with the respondents.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Karolína Durdová 1.44 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Karolína Durdová 259 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Karolína Durdová 110 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Karolína Durdová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Michaela Hiekischová 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Bc. Magdalena Mouralová 266 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavol Frič, Ph.D. 152 kB