velikost textu

Demokracie a losování: historická a teoretická perspektiva

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Demokracie a losování: historická a teoretická perspektiva
Název v angličtině:
Deemocracy and Sortition: Historical and Theoretical Perspective
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Kateřina Kubíková
Vedoucí:
Mgr. Jan Bíba, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc.
Id práce:
202679
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav politologie (21-UPOL)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Politické teorie (PT)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
12. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Demokracie|losování|republikanismus|participace|Niccolò Machiavelli
Klíčová slova v angličtině:
Democracy|Sortition|Republicanisms|Participation Niccolò Machiavelli
Abstrakt:
Abstrakt Tématem předkládané práce je historická perspektiva losování v Athénské demokracii a v italských městských republikách v období pozdního středověku a renesance. Práce se snaží odhalit potenciál losování a důvody, pro které bylo losování v daných období využíváno jako primární nástroj pro obsazování veřejných institucí občany. Cílem práce je tedy nalézt potenciál využití losování pro soudobou liberální demokracii. Práce sleduje dva historické případy, v nichž bylo losování chápáno jako demokratický (či občanský) nástroj, který mimo jiné narušuje vzájemné vztahy a omezuje moc elitních skupin ve společnosti. V tomto smyslu pak losování mělo napomáhat širší občanské participaci ve věcech veřejných, zajišťovat rovnou a spravedlivou distribuci veřejných úřadů v rámci společnosti a zamezovat korupci a frakcionalismu.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis deals with the historical perspective of the sortition in the period of the Athenian democracy and the Italian city republics of the Middle Ages and the Renaissance. The thesis tries to reveal the potential of the sortition and the reasons why the sortition was used as a primary tool for choosing citizens for public offices. The objective of the thesis is to find the potential of the sortition for contemporary liberal democracy. The thesis follows two historical cases in which the sortition was viewed as a democratic (or civil) instrument that breaks personal relations and limits the power of elite groups in the society. In this sense, the sortition should help to widen the civic participation in public affairs, to provide equal and fair distribution of public offices within the society, and to prevent corruption and factionalism.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Kubíková 746 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Kubíková 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Kubíková 59 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jan Bíba, Ph.D. 179 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Ing. Milan Znoj, CSc. 107 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB