velikost textu

Boj o svobodu tisku: Bádensko a německý liberalismus ve 30. letech 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Boj o svobodu tisku: Bádensko a německý liberalismus ve 30. letech 19. století
Název v angličtině:
The Fight for the Freedom of Speech: Baden and German Liberalism in the 1830s
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kateřina Návojová
Vedoucí:
Dr. Phil. Rudolf Kučera, PhD.
Oponent:
PhDr. David Emler
Id práce:
202669
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Der Freisinnige, liberalismus, Karl von Rotteck, svoboda tisku, svoboda slova, Bádenské velkovévodství, 30. léta 19. století, Freiburg, cenzura, případová studie
Klíčová slova v angličtině:
Der Freisinnige, liberalism, Karl von Rotteck, freedom of the press, freedom of speech, Grand Duchy of Baden, 30s of the 19th century, Freiburg, censorship, case studies
Abstrakt:
Anotace Tato diplomová práce se zabývá politickou a specifickou mediální situací v roce 1832 v Bádenském velkovévodství s důrazem na šíření liberálních idejí a jejich snahou ovlivnit veřejnost prostřednictvím jednoho typického německého listu této doby. Během šesti měsíců se v Bádenském velkovévodství nacházela mimořádná situace, kdy byla omezena cenzura, a pro novináře se tak náhle objevily nečekané možnosti. Jako reakce na potlačení cenzury vznikl i opoziční deník Der Freisinnige. Ačkoliv jeho existence byla krátkodobá, jsou v něm patrné a dobře pozorovatelné projevy liberálních hodnot a reflexe tehdejších názorů. Tento deník byl ve své době důležitější a mocnější než jakýkoli jiný, protože spolupracoval s jedním z hlavních iniciátorů liberalismu, Karlem von Rotteckem. Tento přední liberální iniciátor byl také aktivní v politice. Právě spojení těchto dvou rolí bylo velice mocné. Svoboda slova chápána jako jeden z hlavních liberálních požadavků umožňovala praktické prosazování liberálních myšlenek skrze média, a tedy jejich propagaci mezi občany. Tato případová studie věnuje pozornost tomuto speciálnímu dění v rámci liberálního smýšlení a svobody tisku. Politický a společenský kontext je vztažen na dění v období mezi lety 1815 až 1832 v Bádenském velkovévodství i bývalém Německém spolku. Současně se práce snaží analyzovat, co znamenalo vydávat liberální a nezávislý časopis v uvedené době a jak se tato svoboda tisku projevovala na konkrétním příkladu v deníku Der Freisinnige.
Abstract v angličtině:
Annotation This master thesis examines the political and particular media situation in 1832, with the stress on spreading the liberal ideas and their attempt to influence the public via one typical German journal for this period. Over six months, there was an extraordinary situation in Baden, when the censorship was restricted and suddenly there arose, for this period, unexpected possibilities for journalists. As a reaction to reduction of censorship, the journal Der Freisinnige was established. Although its existence was short-lived, manifestation of liberal values and reflection of contemporary opinions is evident. This journal was more important and powerful than any other because of the cooperation with one of the main initiators of liberalism, Karl von Rotteck, who was also active in politics. This connection of two roles was very powerful. Freedom of speech, understood as one of the major liberal demands, allowed the practical promotion of liberal ideas among citizens. This case study pays attention to this particular year, within the political inclinations and tendencies over the period 1815-1832 of the Grand Duchy of Baden and former German Confederation. There were clear connections to the events in the first third of the nineteen century, that made the short-time fall of censorship happen. At the same time, it tries to examine, what it meant to issue a liberal and independent journal in this time on example of the journal Der Freisinnige itself.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Návojová 2.27 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kateřina Návojová 438 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Návojová 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Návojová 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Dr. Phil. Rudolf Kučera, PhD. 282 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. David Emler 142 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB