velikost textu

Rola židovských kultúrnych sprostredkovateľov v pražských demokratických médiách v medzivojnovom období

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Rola židovských kultúrnych sprostredkovateľov v pražských demokratických médiách v medzivojnovom období
Název v češtině:
Role židovských kulturních zprostředkovatelů v pražských demokratických médiích v meziválečném období
Název v angličtině:
The Role of the Jewish Cultural Mediators in Prague Democratic Media between the Woldwars
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Zuzana Bosnovičová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D.
Oponent:
JUDr. Vladimír Handl, CSc.
Id práce:
202668
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra německých a rakouských studií (23-KNRS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (N6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (NMTS)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
7. 2. 2020
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Židovstvo, Sionizmus, Praha, Medzivojnové obdobie, Demokratické médiá, Tlač, Kultúrni sprostredkovatelia
Klíčová slova v angličtině:
Judaism, Zionism, Prague, Interwar period, Democratic media, Press, Cultural Mediators
Abstrakt:
Abstrakt Predkladaná diplomová práca sa zaoberá situáciou židovskej menšiny v prvej Československej republike sústrediac sa pritom na Prahu, ako ojedinelý prípad súžitia českého, nemeckého a židovského národa. Cieľom výskumu je analyzovať úlohu demokratických nemecky písaných periodík v prezentovaní sionizmu a židovstva a odpovedať na otázky, do akej miery boli v demokratických médiách prezentované idey sionizmu, a akým spôsobom bola v nemecko-jazyčnej liberálnej tlači predostieraná otázka židovskej identity. Diplomová práca sa profiluje ako politicko-historická a kultúrno-historická štúdia. Výskumnou metódou zvolenou pri jej spracovaní je metóda jedinečnej prípadovej štúdie. Cieľom práce je, na základe vybraných textov židovských i nežidovských spisovateľov a novinárov, analyzovať vzťahy týchto médií k židovstvu a sionizmu, ako i vzťahy Židov a Nežidov k otázkam národnej identity. Samotná analýza zahrňuje celkovo deväť textov, pričom totožnosť ich autora nehrá v tomto prípade rolu. Židia v Prahe väčšinou dokonale ovládala nemčinu i češtinu, a tak sa stali prekladateľmi a kultúrnymi sprostredkovateľmi medzi týmito dvomi národmi. Ústredným médiom ich kultúrnej sprostredkovateľskej činnosti bola periodická tlač. Medzi periodiká, ktoré významnou mierou ovplyvnili židovskí spolupracovníci, patrili i nemecky písané denníky Prager Tagblatt a Deutsche Zeitung Bohemia. Prager Tagblatt sa snažil o zmiernenie napätia v národnostných otázkach a sprostredkovával zmierlivý dialóg medzi Čechmi a Nemcami i medzi Židmi a Nežidmi. Deutsche Zeitung Bohemia, nepatril k médiám, ktoré zmierňovali národný konflikt medzi Čechmi a Nemcami. Naopak, sústredil sa na obraňovanie nemeckých pozícií v Československu.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the situation of the Jewish minority in the first Czechoslovak Republic concentrating on Prague as a unique case of the coexistence of the Czech, German and Jewish people. The aim of the research is to analyze the role of democratic German-language periodicals in the presentation of Zionism and Judaism based on the contributions of both Jewish and non-Jewish authors, the so-called intercultural mediators, and to answer questions about the extent to which the ideas of Zionism were presented in the democratic media, and how the question of Jewish identity was addressed in the German- language liberal press. The thesis is profiled as a political-historical and cultural-historical study. The research method chosen in its elaboration is the unique case study method. The aim of the thesis is to analyze the relations of these media to Judaism and Zionism, as well as the relations of Jews and Non-Jews to the issues of national identity, based on selected texts by both Jewish and non- Jewish writers and journalists. The analysis itself comprises a total of nine texts, and the identity of the author does not play a role in this case. The Jews in Prague mostly mastered German and Czech perfectly, and thus became translators and cultural mediators between the two nations. The central medium of their cultural mediation activities was the periodical press. The periodicals, which were significantly influenced by Jewish collaborators, included the German-language daily Prager Tagblatt and Deutsche Zeitung Bohemia. Prager Tagblatt sought to alleviate tensions in national issues and mediated an amicable dialogue between Czechs and Germans as well as between Jews and non- Jews. Deutsche Zeitung Bohemia was not one of the media that alleviated the national conflict between Czechs and Germans. On the contrary, it focused on defending German positions in Czechoslovakia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Bosnovičová 1.98 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Bosnovičová 214 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Bosnovičová 137 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Bosnovičová 134 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Alena Zelená, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta JUDr. Vladimír Handl, CSc. 303 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ota Konrád, Ph.D. 152 kB