velikost textu

Inkluze dítěte s kochleárním implantátem

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Inkluze dítěte s kochleárním implantátem
Název v angličtině:
Inclusion of a child with a cochlear implant
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Marková
Vedoucí:
PhDr. Klára Daďová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc.
Id práce:
202663
Fakulta:
Fakulta tělesné výchovy a sportu (FTVS)
Pracoviště:
Zdravotní TV a tělovýchovné lékařství (51-500300)
Program studia:
Tělesná výchova a sport (B7401)
Obor studia:
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami (APTV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 5. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
sluchové postižení, integrace, základní škola, tělesná výchova
Klíčová slova v angličtině:
hearing impairment, integration, elementary school, physical education
Abstrakt:
Abstrakt Název: Inkluze dítěte s kochleárním implantátem Cíle: Cílem práce bylo posoudit úspěšnost inkluze žáků se sluchovým postižením, kteří jsou uživatelé kochleárního implantátu (KI) do běžného vzdělávacího proudu na prvním stupni základní školy, a to z pohledu jejich rodičů. Metody: Výzkum byl realizován anonymní anketou vlastní konstrukce, která se skládala z 39 otázek. Anketu, vyvěšenou na webových stránkách, vyplnilo 17 rodičů sluchově postižených dětí, vzdělávajících se na 1. stupni ZŠ. Výsledky: Všichni z dotazovaných rodičů jsou přesvědčeni, že jejich dítě je v běžné škole spokojené nebo spíše spokojené, zároveň většina z nich (82 %) se při zápisu dítěte do školy nesetkala s obtížemi. Žáci jsou obvykle dobře integrováni i v tělesné výchově. Rozhodování rodičů ohledně výběru školy pro dítě s KI je ovlivněno více faktory, např. školní docházkou sourozence nebo místní dostupností školy. Obavy většiny rodičů po nástupu jejich dítěte do běžné školy obvykle končí. Závěr: Výsledky ankety naznačují, že inkluze dítěte s kochleárním implantátem byla z pohledu respondentů úspěšná. Začleňování neslyšícího dítěte s kochleárním implantátem do běžného proudu vzdělávání není v současné době problém. Úspěšnost inkluze je však dána mnoha faktory, včetně osobnosti dítěte. Je-li žák s implantátem dobře a s dostatečnou dobou zrehabilitovaný, pak se tento handicap jeví pro inkluzi jako optimální. Klíčová slova: sluchové postižení, integrace, základní škola, tělesná výchova
Abstract v angličtině:
Abstract Title: Inclusion of a child with a cochlear implant Objectives: The aim of the work was to assess the success of inclusion of pupils with hearing impairment who are users of the cochlear implant in the current educational process at the first level of elementary school from parents´point of view. Methods: The research was conducted by an anonymous questionnaire consisting of 39 questions. 17 parents of children with cochlear implant who attend elementary school participated in the study. Results: All respondents think that their child is satisfied at school and majority (82 %) of them did not face difficulties with enrolment of their child to mainstream school. Pupils are usually well integrated in physical education. Parents' choices of school type is usually influenced by more factors such as sibling and distance of the school from their home. Majority of parents lost their worries about their child's education in mainstream school within few months of school attendance. Conclusion: Results show that inclusion of a deaf child with cochlear implant into mainstream education was perceived by parents as a success and is currently not perceived as a problem. Obviously, in addition to the hearing defect must be taken his personality, which makes each person different. If a pupil with an implant undergoes a good rehabilitation with sufficient time, then this handicap appears to be optimal for inclusion, unlike other types of disability. Keywords: hearing impairment, integration, elementary school, physical education
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Marková 10.62 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Johana Marková 460 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Marková 118 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Marková 114 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Klára Daďová, Ph.D. 79 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Blanka Hošková, CSc. 153 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc. 153 kB