velikost textu

Interindividuální rozdíly v rozpoznávání emocí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Interindividuální rozdíly v rozpoznávání emocí
Název v angličtině:
Interindividual differences in emotion recognition
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Eva Chroustová
Vedoucí:
PhDr. Eva Höschlová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Mojmír Sedláček
Id práce:
202639
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (21-KPS)
Program studia:
Psychologie (B7701)
Obor studia:
Psychologie (PSY)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
6. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
základní emoce|rozpoznávání emocí|interindividuální rozdíly
Klíčová slova v angličtině:
basic emotions|emotion recognition|interindividual differences
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá interindividuálními rozdíly v rozpoznávání emocí. Proto začíná stručným představením základních emocí, neboť se jedná o koncept, z něhož vychází nejen řada výzkumů, ale i testových metod zabývajících se schopností rozpoznávat emoce. Následně je pozornost věnována výrazu emocí, a to zejména otázce jeho univerzality a funkce. V třetí kapitole se již práce dostává ke svému jádru, a to k rozpoznávání emocí. Předtím, než je však pozornost věnována samotným rozdílům v této schopnosti, je stručně postižen její význam a proces. To, co o této schopnosti doposud víme, se však z velké části zakládá na tradiční „základně-emoční“ metodě. Proto se závěrečná kapitola teoretické části práce zaměřuje na některá úskalí této metody. Z teoretické části práce vychází i návrh kvantitativního exploračního výzkumu, jehož cílem je prozkoumat souvislost osobnostních rysů a schopnosti rozpoznávat emoce. Klíčová slova základní emoce, rozpoznávání emocí, interindividuální rozdíly
Abstract v angličtině:
Abstract The work deals with interindividual differences in emotion recognition, therefore it first introduces basic emotions, which is the concept used both by a number of studies and test methods looking into the ability to recognize emotions. Subsequently our attention focuses on emotion expressions, particularly the matter of their universality and function. The third chapter is devoted to emotion recognition itself, first to its importance and process and then to differences in this ability, which is the core of the work. What is known about it, however, is based on the traditional basic emotion method therefore the final chapter of the theoretical part aims at some difficulties of this method. The theoretical part is the basis for a design of the quantitative exploratory research whose aim is to look into the link between personality traits and the ability to recognize emotions. Keywords basic emotions, emotion recognition, interindividual difference
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Eva Chroustová 678 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Eva Chroustová 85 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Eva Chroustová 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Eva Höschlová, Ph.D. 621 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Mojmír Sedláček 208 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Mgr. Lenka Morávková Krejčová, Ph.D. 153 kB