velikost textu

Geostrategický význam Bangladéše pro směřování indické zahraniční politiky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geostrategický význam Bangladéše pro směřování indické zahraniční politiky
Název v angličtině:
The Geostrategic Importance of Bangladesh from the Perspective of India’s Foreign Policy
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Věra Jelínková
Vedoucí:
Mgr. Martin Hříbek, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Zdeněk Štipl
Id práce:
202627
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav jižní a centrální Asie (21-UJCA)
Program studia:
Filologie (N7310)
Obor studia:
Indologie (INDL)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
19. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Indie|Bangladéš|vztahy Indie-Bangladéš|jižní Asie|Indický subkontinent|politika Neighbourhood First|zahraniční politika
Klíčová slova v angličtině:
India|Bangladesh|India-Bangladesh Relations|South Asia|Indian Subcontinent|Neighbour First Policy|Foreign Policy
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce si klade za cíl vyložit vztahy Indie a Bangladéše a směřování jejich zahraničních politik ve světle geografických, geopolitických, demografických a dalších daností a nových paradigmat, která determinují formování vztahů mezi nimi. Účelem diplomové práce je upozornit na geostrategický význam Bangladéše pro Indii a pro rozvoj celého regionu. Diplomová práce přibližuje historickou roli Indie při vzniku Bangladéše a vývoj vztahů mezi nimi od roku 1971 až do současnosti. Také popisuje některé významné oblasti bilaterální spolupráce mezi Indií a Bangladéšem, včetně hospodářské spolupráce, spolupráce v bezpečnostní oblasti, v oblasti legální i nelegální migrace, lokální i regionální konektivity, energetiky a vodohospodářství. Tato práce vzhledem k aktuálnosti tématu vychází zejména z dokumentů vydaných státními institucemi, dále se opírá o veřejně dostupné bilaterální dohody a ujednání obou vlád, společná prohlášení, tiskové zprávy a další důvěryhodné zdroje. Vychází rovněž z četných publikací výzkumných institucí a think tanků a v omezené míře čerpá z indických, bangladéšských a jiných médií. Klíčová slova: Indie, Bangladéš, vztahy Indie-Bangladéš, jižní Asie, Indický subkontinent, politika Neighbourhood First, zahraniční politika
Abstract v angličtině:
Abstract This master’s thesis sets out to interpret relations of India and Bangladesh and the course of their foreign policies in the light of geographical, geopolitical, demographic, and other realities and new paradigms, which determine forming of their mutual relations. The aim of this thesis is to highlight the geostrategic significance of Bangladesh for India and for the development of the surrounding region. This thesis also portrays the historical role of India in the emergence of Bangladesh and their relations since 1971 until today. It also deals with the key areas of Indian foreign and security policy towards Bangladesh, including economic cooperation, cooperation in the area of defence, legal and illegal migration, local and regional connectivity, energy, and water management. Given the topicality of the subject matter, this thesis draws information primarily from official documents published by governmental agencies, research institutes and think tanks, as well as from publicly accessible agreements, memorandums, arrangements, joint statements, press releases and other reliable sources. To a limited extent, it also sources Indian, Bangladeshi, and other media. Keywords: India, Bangladesh, India-Bangladesh Relations, South Asia, Indian Subcontinent, Neighbourhood First Policy, Foreign Policy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Věra Jelínková 3.47 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Věra Jelínková 1.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Věra Jelínková 81 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Věra Jelínková 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hříbek, Ph.D. 853 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Štipl 200 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Jaroslav Strnad, Ph.D. 152 kB