velikost textu

Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice
Název v angličtině:
The wider context of the impact of solar activity on mortality by cause in the Czech Republic
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Kateřina Podolská
Id práce:
202617
Fakulta:
Přírodovědecká fakulta (PřF)
Pracoviště:
Katedra demografie a geodemografie (31-360)
Program studia:
Demografie (N1303)
Obor studia:
Demografie (DEM)
Přidělovaný titul:
RNDr.
Datum obhajoby:
11. 6. 2018
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
úmrtnost, příčiny smrti, sluneční aktivita
Klíčová slova v angličtině:
mortality, causes of death, solar activity
Abstrakt:
Širší souvislosti dopadu sluneční aktivity na úmrtnost podle příčin v České republice Abstrakt Předkládaná práce studuje vliv extraterestrických jevů v celé šíři jejich možného působení na lidskou populaci. Zabývá se jak dopadem změn klimatu indukovaných kolísáním sluneční aktivity na populaci, tak i vlivem koncentrace kosmogenních radionuklidů na lidské zdraví. V úvodu se práce věnuje popisu projevů sluneční aktivity na Zemi, shrnuje dosažené výsledky výzkumu a popisuje použité postupy zpracování dat i jejich zdroje. Primárně se tato práce zaměřuje na souvislost úmrtnosti na vybrané příčiny smrti z tříd příčin smrti VI. nemoci nervové soustavy a IX. nemoci oběhového systému podle 10. revize Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) v České republice a změn v úrovni sluneční aktivity a jejími výjimečnými výkyvy. Hlavním cílem je zjistit možnou asociaci denních počtů zemřelých podle jednotlivých příčin smrti v členění podle pohlaví a věkových skupin v České republice na globálních i geograficky specifických denních hodnotách slunečních, ionosférických a geomagnetických parametrů metodami statistické analýzy mnohorozměrných dat v letech 1994–2013. Na základě výpočtů metodou obecných lineárních regresních modelů jsou zkonstruovány charakteristiky vystihující dopad sluneční aktivity na lidské zdraví ve sledovaném období. V období sedmi silných slunečních bouří, které se vyskytly v letech 1994–2015, je provedena analýza denních počtů zemřelých na nemoci nervové soustavy a nemoci oběhového systému podle pohlaví a věkových skupin v České republice. Pro analýzu byla použita metoda smíšených grafických modelů podmíněných nezávislostí. Další část práce shrnuje vliv Sluncem dotované radiace z přírodního pozadí na lidské zdraví a úmrtnost. Odhaduje změny v úrovni radiace z přírodního pozadí v období velmi nízké sluneční aktivity a jejich působení na výskyt onkologických onemocnění v populaci České republiky. Je vypočteno atributivní riziko přežití podle pohlaví pro tři scénáře úrovně radiace z přírodního pozadí. Součástí práce je také přehledová kapitola, která popisuje výsledky a metody historické klimatologie ve výzkumu z dochovaných písemných pramenů, geofyzikálních měření i proxy dat. Vysvětluje základní mechanismy působení sluneční aktivity na pozemské prostředí a lidskou populaci jako celek. Klíčová slova: úmrtnost, příčiny smrti, sluneční aktivita
Abstract v angličtině:
The wider context of the impact of solar activity on mortality by cause in the Czech Republic Abstract The presented dissertation investigates the influence of extraterestrial phenomena, in the whole scope of their possible effects, on human population. It analyses the influence of climate-change induced fluctuation of solar activity on the population, as well as the impact of the concentration of cosmogenic radionuclides on human health. In the introduction, the manifestation of solar activity on Earth is described, the results of the present research is summarized, and the used methods of data processing and the data sources are described. The primary focus of this work is the association of mortality from the causes of death recorded under chapter IV. Diseases of the nervous system and chapter IX. Diseases of the circulatory system of the International Classification of Diseases, 10th revision (ICD-10) in the Czech Republic with the changes in the level of solar activity and its exceptional fluctuations. The main aim is to determine the possible link between the daily numbers of dead by the respective causes of death, by sex and age groups in the Czech Republic, on global as well as on geographically specific daily values of solar, ionospheric, and geomagnetic parameters in the years 1994–2013. These are achieved by means of statistical analysis of multivariate data. Based on the calculations by the method of general linear regression models, characteristics of the influence of solar activity on human health for the analysed timeframe are obtained. For the time period of seven strong solar storms, which occurred in the period 1994–2015, we performed an analysis of daily numbers of dead by diseases of the nervous system and diseases of circulatory system by sex and age groups in the Czech Republic. For this analysis, the method of mixed graphic models of conditional independence was emloyed. The following part of the thesis summarizes the influence of the Sun-doped natural background dose radiation on human health and mortality. It estimates the changes in the levels of the dose of natural background radiation in the period of extremely low solar activity and their impact on the incidence of oncological diseases in the population of the Czech Republic. The lifetime attributable risks by sex induced by the annual dose of natural background radiation is calculated for three scenarios of radiation level. The summarizing chapter also describes the results and methods of historical climatology, based on analyses of written records, geophysical measurements, and proxy data. It explains the basic mechanisms of the impact of solar activity on the environment of Earth and on human population as a whole. Keywords: mortality, causes of death, solar activity
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kateřina Podolská 8.57 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kateřina Podolská 279 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kateřina Podolská 271 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. 152 kB