velikost textu

Feminicidio jako alarmující problém mexické společnosti - analýza procesu u dvou vybraných případů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Feminicidio jako alarmující problém mexické společnosti - analýza procesu u dvou vybraných případů
Název v angličtině:
Feminicidio as an alarming problem of Mexican society: Process tracing of two selected cases
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Kunická
Vedoucí:
doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc.
Oponent:
PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D.
Id práce:
202612
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
genderové násilí, feminicidio, Marcela Lagarde, lidská práva, Meziamerický soud pro lidská práva, Mexiko, beztrestnost, misogynie
Klíčová slova v angličtině:
gender violence, feminicide, Marcela Lagarde, human rights, Inter-American Court of Human Rights, Mexico, impunity, misogyny
Abstrakt:
Abstrakt Genderové násilí v Mexiku je problém, který dlouhodobě ovlivňuje tamní společnost. Jeho nejextrémnější podoba ve formě feminicidií, tedy genderově orientovaných vražd žen, se zde objevuje v tak velkém měřítku, že se již jedná o strukturální problém. Mexiko je jednou ze zemí s nejvyššími počty takových případů v Latinské Americe, nedostatečná a neefektivní opatření ze strany státu však umožňují jejich často beztrestné páchání. Předkládaná práce má za cíl přiblížit čtenáři tuto problematiku a vysvětlit koncept feminicidia v daném kontextu ve své komplexnosti. Za tímto účelem je zde provedena analýza procesu u dvou vybraných případů, a to od jejich spáchání až po jejich rozhodnutí soudními instancemi, které se v obou případech staly významnými milníky. Jsou zde sledovány faktory, které se zasloužily o zmíněný výsledek a následně je provedena komparace vysledovaných kauzálních mechanismů v jednotlivých procesech. Jak již bylo zmíněno, případy nebyly vybrány nahodile. Nejen že jsou důležité pro jejich rozsudky, ale navíc se staly ve dvou mexických státech s tradičně vysokým počtem feminicidií, tedy v Chihuahuě a Estado de México. Výsledky analýzy naznačují, že přestože je Mexiko státem, jenž podepsal ty nejdůležitější mezinárodní úmluvy na ochranu práv žen, jeho aktivita v prevenci a trestání genderově orientovaných vražd je nedostačující. V obou případech tak hraje zásadní roli občanská společnost, bez které by se jen těžko podařilo dovolat práva.
Abstract v angličtině:
Abstract Gender violence in Mexico is a problem that affects its society on a long- term basis. Its most extreme form known as feminicide, that is a gender- based murder of women, appears with so much frequency that it can be considered a structural problem yet. Mexico is one of the countries with most cases in Latin America, however, insufficient and ineffective measures taken by the state facilitate their perpetration which is often immune from prosecution. This thesis aims to approximate the issue to the reader and explain the concept of feminicide in given context within its complexity. For that purpose, a process tracing analysis of two selected cases is done; starting from their perpetration to their sentencing by judicial instances. The sentences of both cases became very important milestones. The factors that contributed to the outcome are tracked and afterwards a comparison of tracked causal mechanisms is done. As it was already mentioned, the cases were not selected randomly. Not only are they important for their sentences, but moreover they took place in two Mexican states with traditionally high numbers of committed feminicides, that is in Chihuahua and Mexico State. The results of the analysis suggest that even though Mexico has signed the most important international conventions about women´s rights protection, its activity in order to prevent and punish gender-based murders is insufficient. In both cases civil society plays an important part of the process; without its activity it hardly would have achieved justice.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Kunická 1.59 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Tereza Kunická 659 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Kunická 235 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Kunická 234 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Běla Plechanovová, CSc. 315 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. 886 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Ondřej Ditrych, MPhil. Ph.D. 152 kB