velikost textu

Analysis of Determinants of Carsharing

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Analysis of Determinants of Carsharing
Název v češtině:
Analýza determinujících faktorů car-sharingu
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jakub Špiroch
Vedoucí:
PhDr. Julie Chytilová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Jan Hájek
Id práce:
202609
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (EF)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
Sharing economy, Car-sharing, Collaborative consumption
Abstrakt:
Abstrakt Sdílená ekonomika je fenomén, který je v naší společnosti čím dál víc rozšířený. Tato práce se zaměřuje na případ B2C carsharingu. Na základě posbíraných dat jsme sestavili několik ekonometrických modelů zkoumající charakteristiky měst, kde je carsharing úspěšný. Nejprve byla použita logit regrese, díky které jsme zjistili, jaké faktory ovlivňují samotnou přítomnost car sharingu ve městě. Objevili jsme signifikantně pozitivní vztah mezi přítomností prestižní univerzity a samotnou fungující car-sharingovou platformou. Dále jsme vypočítali regresi metodou nejmenších čtvreců, kde jsme zlogaritmovali závislou proměnnou a hledali jsme determinující faktory ovlivňující množství sdílených aut ve městě. Co víc, jsou poskytnuty charakteristiky jednotlivých demografických a geografický nezávislých proměnných. V závěru je presentován možný postup pro budoucí navazující výzkum úspěchu carsharingu. Klíčová slova sdílení aut, sdílená ekonomika, B2C, Logit, metoda nejmenších čtverců E-mail autora spiroch.jakub@gmail.com E-mail vedoucího práce julie.chytilova@cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract Shared economy is a phenomenon becoming more prevalent in our society. The study explores the case of business-to-consumer (B2C) carsharing. Using a unique cross-sectional data set, which is compiled by aggregating several city- specific demographic and geographic factors, we construct several models which should be explanatory on the characteristics of cities, where car sharing is ac- tive and successful. Firstly, a logistic regression is employed to estimate the impact of predefined factors on the presence of B2C car sharing in a city. We find out that there is significantly positive relationship between the presence of prestigious university and active shared mobility platform. Furthermore, we introduce the OLS regression with log-level functional form to estimate, what determinants affect the quantity of cars in cities. Additionally, we provide explanation on demographic and geographical variables, which have the most defining impact on the prosperity of car-sharing. In conclusion, several sugges- tions on future research and studies based on carsharing success are presented. Keywords car-sharing, shared economy, B2C, Logit, OLS regression Author’s e-mail spiroch.jakub@gmail.com Supervisor’s e-mail julie.chytilova@cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jakub Špiroch 6.61 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jakub Špiroch 57 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jakub Špiroch 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 349 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Hájek 524 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Julie Chytilová, Ph.D. 152 kB