velikost textu

Setting in Poe´s Short Stories and Its Relationship to Characters

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Setting in Poe´s Short Stories and Its Relationship to Characters
Název v češtině:
Prostory v povídkách Edgara Allana Poea a jich vztah k postavám
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Klára Nekvasilová
Vedoucí:
prof. PhDr. Martin Procházka, CSc.
Oponent:
Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Id práce:
202603
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Anglistika - amerikanistika (B7311)
Obor studia:
Anglistika - amerikanistika (AAA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
4. 9. 2018
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Edgar Allan Poe|Umístění děje|Povídky|Daniela Hodrová
Klíčová slova v angličtině:
Edgar Allan Poe|Setting|Tales|Daniela Hodrová
Abstrakt:
Abstrakt: Práce analyzuje prostorové umístění děje ve vybraných povídkách Edgara Allana Poea. Navíc se zabývá i problematikou časového umístění děje. Analýza čerpá zejména z děl Daniely Hodrové „Místa s tajemstvím“ a „Poetika míst.“ Pro práci byly vybrány Poeovy povídky „Sud vína amontilladského,“ „Černý kocour,“ „Zrádné srdce,“ „Eleonora,“ „Pád domu Usherů,“ „Maska červené smrti,“ „Oválný portrét,“ „Jáma a kyvadlo“ a „Ligeia.“ Bakalářská práce zjišťuje, jak prostorové umístění děje v těchto povídkách souhlasí s konceptem „místa s tajemstvím,“ který Daniela Hodrová ve svém díle zkoumá a definuje. Současně se práce zaměřuje i na koncept „postavy s tajemstvím,“ jelikož dle Hodrové jsou postavy a místa v literárních dílech neoddělitelně propojeny. Hlavním cílem práce tedy je nejen prokázat, že prostory v Poeových povídkách spadají do kategorie „místa s tajemstvím,“ ale především prozkoumat, jak se postavy a místa v jednotlivých povídkách vzájemně ovlivňují. Práce je započata třemi teoretickými kapitolami, které slouží jako základ pro následnou analýzu. Nejprve jsou díla Edgar Allan Poea a Daniely Hodrové zařazeni do kontextu. V případě E. A. Poea se jedná o kontext romantické a gotické literatury, která je představena jak v anglickém, tak v americkém kontextu. Daniela Hodrová je uvedena současně s osobnostmi, které se zabývaly tématem umístění děje a jejichž práce ovlivnila přístup Hodrové. Práce tedy stručně předkládá myšlenky Michaila Bachtina, Jurije Lotmana a Gastona Bachelarda. Následně je vysvětlena terminologie, kterou Hodrová ve své práci používá, především termíny „místo s tajemstvím“ a „postava s tajemstvím.“ Následná analýza se nejprve soustředí na koncept „postav s tajemstvím,“ zvláště na Poeovy vypravěče, postavy ovlivněné šílenstvím, maskované postavy, a nakonec na dvojčata a dvojníky. Zkoumán je také význam jmen Poeových postav. Následující část bakalářské práce se zaměřuje na tvar a rozložení míst v Poeových povídkách, předně na jejich podobnost s labyrintem či vězením. Podobně je poté zkoumán i samotný text povídek včetně různých zvláštností. Mezi ně patří například opakování slov a frází, motta, či vložené básně. Posléze práce zkoumá samotné prostorové umístění děje ve vztahu k postavám, konkrétně místo jako „zrcadlo“ postav a jejich duševních stavů, a poté naopak místo jako ovlivňující faktor, který působí na chování a emoce postav. Prostorové umístění děje je částečně zkoumáno také jako samostatná literární postava a vlastník vzpomínek. Nakonec práce zkoumá také význam časového umístění děje, tedy propojení času, místa a postav. Práce rozlišuje mezi časem lineárním a cyklickým, a také subjektivním a objektivním. Následně se zabývá motivy stáří, noci a podzimu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The thesis provides an analysis of spatial setting in selected short stories by Edgar Allan Poe, and is based mainly on Daniela Hodrová’s works “Places with a Secret” and “The Poetics of a Place.” Additionally, the thesis also considers temporal setting. In the thesis, short stories “The Cask of Amontillado,” “The Black Cat,” “The Tell-Tale Heart,” “Eleonora,” “The Fall of the House of Usher,” “The Masque of the Red Death,” “The Oval Portrait,” “The Pit and the Pendulum” and “Ligeia” are be observed with an attempt to explore how does the spatial setting in them correspond to the concept of “a place with a secret” which Hodrová examines and defines in her work. Simultaneously, the concept of “a character with a secret” is studied, since it deeply intertwines with the idea of “a place with a secret,” and the two cannot be possibly separated. Accordingly, the thesis attempts to uncover how does the setting and the characters affect and reflect each other. As for the structure of the thesis, it commences with three theoretical introductory chapters which serve as a base for the later analysis. The chapters place Edgar Allan Poe and Daniela Hodrová into context. E. A. Poe is presented in connection to romantic literature and Gothic fiction, regarding both the English and the American context. Daniela Hodrová is introduced together with scholars who dealt with the topic of literary setting, and whose influence can be observed in Hodrová’s approach. The thesis therefore briefly presents the ideas of Mikhail Bakhtin, Yuri Lotman and Gaston Bachelard. Subsequently, the terminology of Daniela Hodrová is explained, particularly the terms “a place with a secret” and “a character with a secret.” Thenceforth, the first chapters of the analysis focus on “characters with a secret”, especially on Poe’s narrators, characters experiencing madness, masked characters, and the twins and doubles. Furthermore, the significance of characters’ names is studied. Following section of the thesis examines the structure of places in the stories, focusing especially on their resemblance to a labyrinth or a prison. The thesis thence provides a similar analysis of the textual structure of the stories, observing various textual convolutions, such as repetitions, epigraphs, and inserted poems. Afterwards, the spatial setting itself is examined in relation to the characters, firstly as a reflection of the characters and their minds, and then contrastingly as an influencer which alternates the characters’ behavior or emotions. The setting may also be embodied in a character who is a bearer of memories. Final section of the analysis then discusses the significance of temporal setting. The thesis distinguishes between linear and cyclic time, as well as subjective and objective time. Lastly, the motives of old age, night, and autumn are scrutinized.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Klára Nekvasilová 906 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Klára Nekvasilová 205 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Klára Nekvasilová 127 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Procházka, CSc. 684 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Veselá, Ph.D. 77 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 152 kB