velikost textu

Impact of Regional Differences on P2P Lending, Evidence from China

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Impact of Regional Differences on P2P Lending, Evidence from China
Název v češtině:
Regionální rozdíly v P2P lendingu, příklad Číny
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Na Liang
Vedoucí:
Mgr. Magda Pečená, Ph.D.
Oponent:
Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D.
Id práce:
202595
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (N6201)
Obor studia:
Ekonomie a finance (MEF)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
17. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Čína, půjčky P2P, míra úspěšnosti půjček, regionální rozdíly, politika regulace
Klíčová slova v angličtině:
China, P2P lending, the success rate of borrowing, regional difference, regulation policy
Abstrakt:
Abstrakt Vezměme -li jako příklad reprezentativní úvěrovou platformu P2P Renrendai, tento dokument se zaměřuje na dopad regionu vypůjčovatelů na chování věřitelů a vypůjčovatelů na trhu. Podle šesti zeměpisných čínských regionů jsou vypůjčovatelé z, tento dokument empiricky analyzuje rozdíl mezi úspěšností výpůjčky a míry selhání v šesti regionech pomocí binárního modelu logistické regrese a dále zkoumá důvody pro regionální rozdíl. Výsledek ukazuje, že dopad regionálního rozdílu je významný a vypůjčovatel ze severní Číny je pravděpodobnější, že bude úspěšně financovat, ale dopad regionálního rozdílu na míru selhání je zanedbatelný, a úroveň hospodářského, finančního a vzdělávacího rozvoje v regionech mají významný dopad na úspěšnou míru půjček. Tento dokument zkoumá regulační rozdíly mezi platformami P2P v různých regionech Číny, výsledek ukazuje, že východní Čína, střední a jižní Čína a Peking (v severní Číně) věnovaly větší pozornost a význam regulaci platforem P2P. Klíčová slova: Čína; půjčky P2P; míra úspěšnosti půjček; regionální rozdíly; politika regulace
Abstract v angličtině:
Abstract Taking the representative P2P lending platform Renrendai as an example, this paper focuses on the impact of borrower’s region on the behavior of lenders and borrowers in the market. According to the Chinese six geographical regions the borrowers are from, this paper empirically analyzes the difference of success rate of borrowing and default rate in the six regions using the binary logistic regression model and further studies the reasons behind the regional difference. The result shows that the impact of regional difference is significant and the borrower from northern China are more likely to fund successfully, but the impact of regional difference on the default rate is insignificant, and the economic, financial and education development level in regions have a significant impact on the success rate of borrowing. This paper studies the regulatory differences of P2P platforms in various regions of China, the result shows that eastern China, central and southern China, and Beijing (in northern China) have paid more attention and importance to the regulation of P2P platforms. Keywords : China; P2P lending; the success rate of borrowing; regional difference; regulation policy
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Na Liang 1.03 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Na Liang 31.36 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Na Liang 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Na Liang 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Magda Pečená, Ph.D. 795 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Vilém Semerák, M.A., Ph.D. 3.31 MB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. Ing. Michal Mejstřík, CSc. 152 kB