velikost textu

Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Forschung

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gallizismen im Deutschen: eine korpusbasierte Forschung
Název v češtině:
Galicizmy v němčině: korpusová analýza
Název v angličtině:
Gallicisms in German: a corpus-based study
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Drobník
Vedoucí:
Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D.
Oponent:
doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D.
Id práce:
202591
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav germánských studií (21-UGS)
Program studia:
Filologie (B7310)
Obor studia:
Německý jazyk a literatura (NJL)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Neprospěl/a
Jazyk práce:
Němčina
Klíčová slova:
galicismy|současná němčina|korpusová analýza|pravopis|DeReKo
Klíčová slova v angličtině:
gallicisms|contemporary German|corpus-based analysis|spelling|DeReKo
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Tématem bakalářské práce je pravopis původem francouzského v současné němčině. Vybrané galicismy byly podrobeny kvantitativní korpusové analýze, jejímž výstupem jen nejen frekvenční seznam lexémů, ale i soupis nejčastějších pravopisných odchylek v referenčními kodifikovanými formami. Nejčastějšími odchylkami se ukázaly být zachování francouzského pravopisu (např. degeminace (např. * ; téměř vždy jako defektní pravopis) a zápis bez akcentů (např. ). Ve druhém kroku byla porovnána stovka nejfrekventovanějších galicismů vykazujících pravopisné odchylky se dvěma ně – Online a DWDS. Tato část práce přinesla zjištění, že konkrétně dva jmenované slovníky (i proporčně) velmi věrně kopírují jazykový úzus. Ukázala se platící přímá úměra mezi její „správností“ ve smyslu kodifikace. Na vzorku bylo dále popsáno lexikum vykazující francouzskou pravopisnou podobu, které je ve většině případů vyhrazeno konkrétním „makarónským“ kolokacím (např.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this bachelor thesis is the orthography of French lexicon in contemporary German. Selected Gallicisms were subjected to a quantitative corpus analysis, whose output is not only the lexeme frequency list, but also the register of spelling variants of individual words. The obtained results were analyzed in two steps. The first step was to trace the most frequent spelling variations compared to the codified forms. The most common deviations were the preservation of the French spelling (e.g. Bohème), degemination (e.g. *aktuel; occurred almost always as defective spelling) and the record without accents (e.g. Chateau). In the second step, a hundred of the most frequent Gallicisms showing spelling deviations were compared with two German lexicographic pieces – DUDEN-Online and DWDS dictionaries. This part of the thesis found that specifically two named dictionaries mirror (even proportionally) very closely the language usage. There is a direct proportion between the frequency of any set orthographic form and its "correctness" in meaning of codification. There is also a lexicon with French spelling, which is in most cases reserved for specific "macaronic" collocations (e.g. Grande Armée, en détail).
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Drobník 905 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Drobník 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Drobník 64 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Věra Hejhalová, Ph.D. 307 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. 226 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby Mgr. et Mgr. Štěpán Zbytovský, Ph.D. 154 kB