velikost textu

Vztah teorie mysli a úrovně jazykových schopností u předškolních dětí

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Vztah teorie mysli a úrovně jazykových schopností u předškolních dětí
Název v angličtině:
The Relationship between Theory of Mind and Language Skills in Preschool Children
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Tereza Cajthamlová
Vedoucí:
PhDr. Hana Sotáková
Oponent:
Mgr. Anna Páchová
Konzultant:
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D.
Id práce:
202589
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra psychologie (41-KPSY)
Program studia:
Psychologie (N7701)
Obor studia:
Psychologie (N PSYCH)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
13. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Teorie mysli, jazykové schopnosti, False belief task, předškolní děti, diagnostika jazykových schopností
Klíčová slova v angličtině:
Theory of Mind, Language skills, False belief task, Preschool children, Language skills evaluation
Abstrakt:
ABSTRAKT Tato práce se zaměřuje na vztah mezi teorií mysli a jazykovými schopnostmi českých předškoláků. Teoretická část shrnuje poznatky o teorii mysli, jejím vztahu k jazykovým schopnostem a některé oblastí vývoje dítěte předškolního věku. Empirická část popisuje výzkum vztahu teorie mysli a jazykových schopností u českých předškoláků. Výzkumu se zúčastnilo 55 dětí, 20 dětí v mladší skupině (m=42 měsíců) a 35 dětí ve starší skupině (m=54 měsíců). Teorie mysli byla testována pomocí úloh zaměřených na porozumění mylným přesvědčením: úlohy Sally-Ann a lentilkového testu. Jazykové schopnosti byly ověřovány pomocí subtestu Posuzování gramatičnosti a subtestu Porozumění gramatice z baterie testů Seidlové Málkové a Smolíka (2014). Výsledky výzkumu ukázaly, že starší děti mají statisticky významně lepší výsledky v úkolech zaměřených na porozumění mylným přesvědčením. Oproti očekávání nebyl prokázán statisticky významný rozdíl mezi jazykovými schopnostmi mladší a starší skupiny. Byla nalezena mírná korelace mezi jazykovými schopnostmi a porozuměním mylným přesvědčením u obou skupin. KLÍČOVÁ SLOVA Teorie mysli, porozumění mylným přesvědčením, jazykové schopnosti, předškolní věk, Sally-Ann task, Lentilkový test
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis focuses on the relationship between theory of mind and language skills in Czech preschoolers. The theoretical part summarizes current knowledge about theory of mind, its relationship to language skills, and some areas of development of preschool children. The empirical part describes the research of the relationship between theory of mind and language skills of Czech preschoolers. Fifty-five children in total participated in this research, twenty children in a younger group (m=42 months), and thirty-five children in an older group (m=54 months). Theory of mind has been assessed by two false-belief tasks: Sally-Ann Task, and Smarties task. Language skills were tested by Grammar reasoning test, and Understanding of grammar test from test battery of Seidlová-Málková and Smolík (2014). The older group has significantly better results in false-belief tasks then the younger group. Despite anticipated results, there was not statistically significant difference between the younger and the older groups’ language skills. A moderate positive correlation was found between language skills and false-belief understanding in both groups. KEYWORDS Theory of Mind, False Belief Understanding, Language Skills, Preschoolers, Sally-Ann Task, Smarties Task
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Cajthamlová 920 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Cajthamlová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Cajthamlová 88 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Hana Sotáková 199 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Anna Páchová 138 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Dobromila Trpišovská, CSc. 152 kB