velikost textu

El rol de la educación pública en la construcción de la identidad nacional uruguaya

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
El rol de la educación pública en la construcción de la identidad nacional uruguaya
Název v češtině:
Úloha veřejného vzdělávání v konstrukci uruguayské národní identity
Název v angličtině:
Public Education and Its Role in the Construction of Uruguayan National Identity
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Olga Líbalová
Vedoucí:
prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc.
Oponent:
PhDr. Radek Buben, Ph.D.
Id práce:
202586
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Středisko ibero-amerických studií (21-SIAS)
Program studia:
Historické vědy (N7105)
Obor studia:
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské Ameriky (IBLA)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Španělština
Klíčová slova:
Identita|Vzdělávání|Konstrukce|Latinská Amerika|Uruguay|Reforma José Pedro Varely|Francisco Bauzá
Klíčová slova v angličtině:
Identity|Public Education|Construction|Latin America|Uruguay|Reform of José Pedro Varela|Francisco Bauzá
Abstrakt:
Abstrakt Na konci 19. století se uruguayská elita, ovlivněná pozitivismem a darwinismem a vzdělávací reformou ve Spojených státech, kterou provedl Thomas Mann, rozhodla, že sociální realita Uruguaye potřebuje radikální změnu a nástroj k jejímu provedení je zavedení veřejného povinného vzdělávacího systému. Protagonisté reformy - Jose Pedro Varela a generace 78 se rozhodli, jaké symboly budou představovat uruguayský národ a jaké historické události by se měly učit prostřednictvím učebnic z dějin. Vyprávění, které vytvořil Francisco Bauzá, kterému říkají „první uruguayský historik“, vytvořilo model, který následovali historici v 20. století, a tato práce, pomocí kvalitativní metody, ukazuje vývoj historického vyprávění ve školních učebnicích Barreiro y Ramose, Alberta Zum Felde, Alfreda Traversoni a Gerarda Caetano. Analýza ukazuje, jak národní mytologie Francisco Bauzy nadále ovlivňovala školní učebnice až do druhé poloviny 20. století a také změny, které nastali v posledních desetiletích 20. století. Práce také zahrnuje analýzu rozhovorů provedených na veřejných středních školách v Montevideu, které částečně odrážející národní identitu uruguayianů. Výsledky ukázaly, že zavedení veřejného vzdělávacího systému v Uruguayi hralo zásadní roli při budování národní identity.
Abstract v angličtině:
Abstract In the end of the XIX century Uruguayian elite, influencluenced by the positivism and darwinism and the educational reform in the United States carried out by Thomas Mann, decided that the social reality of Uruguay needed a radical change and the tool to transact it was an establishment of the public obligatory education system. The protagonists of the reform – Jose Pedro Varela and the generation 78 decided what would be the symbols to represent Uruguayian nation and what historical events should be taught through the historical textbooks. The narratives created by Francisco Bauzá, so called "first uruguayian historian" created the model that the historians in the XX century followed and this work, using the cualitative method is showing the evolution of the historical narrative in the school textbooks of Barreiro y Ramos, Alberto Zum Felde, Alfredo Traversoni and Gerardo Caetano. The analisis shows how the national mythology of Francisco Bauzá continued to influence the school textbooks till the second part of the XX century and the change that the last decades of the XX century brought. The thesis also includes the analisis of the interviews made in public high schools in Montevideo partially reflect the national identity of uruguayians now. The results showed that in Uruguay the public education system played a vital role in the construction of the national identity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Líbalová 6.79 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Olga Líbalová 3.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Líbalová 66 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Líbalová 58 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 136 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Radek Buben, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. 152 kB