velikost textu

Geopolitický význam Jihočínského moře

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Geopolitický význam Jihočínského moře
Název v angličtině:
Geopolitical Importance of the South China Sea
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Dominik Volf
Vedoucí:
PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ivana Karásková
Id práce:
202582
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (N6701)
Obor studia:
Mezinárodní vztahy (MV)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
18. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (A)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Jihočínské moře, jihovýchodní Asie, Čína, Tchaj-wan, Vietnam, Malajsie, Brunej, Indonésie, Filipíny, Spojené státy americké
Klíčová slova v angličtině:
South China Sea, Southeast Asia, China, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, Indonesia, Philippines, United States of America
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce s názvem „Geopolitický význam Jihočínského moře“ se zabývá problematikou sporu o Jihočínské moře s ohledem na to, jaký ekonomický a strategický význam tento region má. Hlavním cílem je analyzovat nároky jednotlivých zemí a pokusit se zjistit, zda tento spor má potenciál přerůst až v ozbrojený konflikt. Tento spor vznikl na základě překrývajících se teritoriálních nároků, jež si státy nacházející se v tomto regionu začaly činit po skončení druhé světové války. Jedná se pak především o různé mořské útvary, v jejichž blízkosti se nalézají značné zásoby surovin. Právě zájem na zajištění si surovinové bezpečnosti představuje hlavní problematiku sporu. Dodnes tato situace nebyla vyřešena a naopak vyvolala reakci od států nacházejících se mimo tento region. Především se pak jedná o Spojené státy americké a Japonsko. Za účelem dosažení cíle této diplomové práce je nejprve představen teoretický rámec, jímž je geopolitika a kritická geopolitika. Dále je pak představen obecný význam moří a oceánů se současnou právní úpravou. Na tomto základě jsou pak provedeny případové studie jednotlivých zemí s cílem vytvoření komparace, jež by měla objasnit současnou podobu sporu a potenciál sporu přerůst v ozbrojený konflikt.
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis, entitled „The Geopolitical Importance of the South China Sea”, deals with the issue of the South China Sea dispute in view of the economic and strategic importance of the region. The main goal is to analyze the claims of individual countries and to find out whether this dispute has the potential to grow into an armed conflict. The dispute arose from overlapping territorial claims that countries in the region began to make after the end of World War II. This is primarily the case of the various maritime features in the vicinity of which there are considerable reserves of natural resources. It is the interest in securing these resources that is the main issue of the dispute. To this day, this situation has not been resolved and on the contrary it has triggered a response from states outside the region, mainly the United States of America and Japan. In order to achieve the goal of this diploma thesis, the theoretical framework, which is geopolitics and critical geopolitics, is first introduced. Furthermore, the general meaning of seas and oceans with the current legislation is introduced. On this basis, country case studies are conducted with the aim of making a comparative analysis that should clarify the current form of the dispute and the potential of the dispute to grow into an armed conflict.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Dominik Volf 1.71 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Dominik Volf 62 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Dominik Volf 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 184 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ivana Karásková 123 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Irah Kučerová, Ph.D. 152 kB