velikost textu

Proměny severského modelu mírových operací

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny severského modelu mírových operací
Název v angličtině:
Transformations of the Nordic Model of Peace Operations
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Jašová
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kučera
Oponent:
Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D.
Id práce:
202578
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Severské země, peacekeeping, OSN
Klíčová slova v angličtině:
Nordic countries, peacekeeping, UN
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce pojednává o spolupráci Dánska, Finska, Norska a Švédska v oblasti mírových operací od počátku studené války až do současnosti na pozadí teorie nového institucionalismu a konceptu malých států. Cílem je zjistit, jakým způsobem se vyvíjela účast severských států na mírových operacích v Organizaci spojených národů, Severoatlantické alianci a Evropské unii. Práce nejprve představuje teoretické východisko, hlavní těžiště je pak analýza severského modelu mírových operací a jeho postupná transformace. V rámci řešení byla použita kvalitativní i kvantitativní data z odborných zdrojů a dostupných statistik. Na základě výsledků bylo zjištěno, že participace severských států se od druhé poloviny 90. let rapidně snížila, a to především z důvodu institucionálních změn v samotném konceptu mírových operací a nesourodých národních zájmů jednotlivých států.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with cooperation of Denmark, Finland, Norway and Sweden in the area of peace operations from the beginning of Cold War till today on the background of a new institutionalism theory a small countries concept. Its goal is to find how the Nordic participation in peace operations developed in United Nations, NATO and in the European Union. First this study introduces theoretical basis; the main focus is on analysis of the Nordic peace operations model and on its gradual transformation. In the course of solution there were used qualitative and quantitative data from professional texts and available statistics. On the basis of the results it was found that Nordic participation from the second half of 1990s was rapidly reducing mostly on account of institutional changes in the peace operations concept itself and disparate national interests of individual states.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Jašová 1.21 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Jašová 103 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Jašová 103 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kučera 225 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Emil Souleimanov, Ph.D. 370 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Michael Romancov, Ph.D. 152 kB