velikost textu

Soubor dohod Berlín plus - Stále relevantní nebo již překonaný mechanismus spolupráce EU - NATO?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Soubor dohod Berlín plus - Stále relevantní nebo již překonaný mechanismus spolupráce EU - NATO?
Název v angličtině:
Berlin Plus - Relevant or Obsolete Mechanism of EU-NATO relations?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Hložková
Vedoucí:
Mgr. Tomáš Kučera
Oponent:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Id práce:
202577
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra bezpečnostních studií (23-KBS)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Soubor dohod Berlín plus, Evropská unie, EU, Severoatlantická aliance, NATO, Relevance, Historický institucionalismus
Klíčová slova v angličtině:
Berlin plus Agreements, European Union, EU, North Atlantic Treaty Organization, NATO, Relevance, Historical Institutionalism
Abstrakt:
Abstrakt Předložená práce se zabývá ověřením relevance souboru dohod Berlín plus, který se v roce 2003 stal oficiálním mechanismem pro realizaci operací pod vedením Evropské unie s využitím plánovacích kapacit NATO. Pro zjištění relevance jsem stanovila tři hlediska. První z nich posuzuje tento mechanismu dle jeho využití v praxi v podobě vojenských misí. Následující hledisko jej zkoumá z pohledu zapojení do plánování a jeho výskytu v klíčových dokumentech obou organizací. Poslední nakonec pátrá po jeho přítomnosti v odborném diskurzu. Pro zjištění příčin nynějšího stavu relevance těchto dohod využívám předpokladů vycházejících z historického institucionalismu. Mezi ně patří zejména důraz na historické a kontextuální posouzení zkoumané empirie, závislost na předchozích vzorech a nezamýšlené důsledky. Díky takto nastavenému výzkumu jsem dospěla k závěru, že soubor dohod Berlín plus je z dnešního pohledu částečně relevantní. K takovému výsledku jsem došla poté, co mechanismus Berlín plus nebyl hodnocen kladně ani podle jediného kritéria. Zároveň se však ukázalo, že jeho existence napomohla udržet komunikaci a určitou úroveň spolupráce mezi oběma organizacemi v dobách, kdy mezi nimi panovaly zhoršené vztahy. Díky tomu pak Unie a Aliance měly ve své pokračující kooperaci na co navázat. Díky přítomnosti, ač ustrnulého mechanismu Berlín plus, tak nemusí tito významní aktéři bezpečnostní a obranné politiky zcela obnovovat vzájemné vztahy.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis deals with the verification of the relevance of the Berlin Plus Agreements, which became the official mechanism for the implementation of European Union- led operations using NATO's planning capabilities in 2003. To determine the relevance, I set out three aspects. The first assesses this mechanism by its use in practice in the form of military missions. The following perspective examines it from the perspective of involvement in planning and its occurrence in the key documents of both organizations. The last one looks for his presence in the professional discourse. I use assumptions based on historical institutionalism to determine the causes of the present state of relevance of these agreements. These include, in particular, an emphasis on historical and contextual assessment of the empirical survey, path- dependency, and unintended consequences. With this research set up, I have come to the conclusion that the Berlin Plus Agreement is partially relevant from today's perspective. I came up with the result after the Berlin Plus mechanism was not assessed positively by a single criterion. At the same time, however, it has proved that its existence has helped to maintain communication and a certain level of cooperation between the two organizations at times when there was no ideal relationship between them. This allowed the Union and the Alliance to build on their ongoing cooperation. Thanks to the presence of the Berlin Plus mechanism, however, these important actors in security and defense policy do not have to re-establish their relations.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Hložková 870 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Hložková 86 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Hložková 83 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Tomáš Kučera 253 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 72 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB