velikost textu

Konzumní společnost a reprezentace štěstí v reklamě

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Konzumní společnost a reprezentace štěstí v reklamě
Název v angličtině:
Consumer Society and Representation of Happiness in Advertising
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lukáš Žatečka
Vedoucí:
Mgr. Ing. Kristián Šrám
Oponent:
Mgr. Maksym Kolomoiets
Id práce:
202561
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
12. 6. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
konzum, konzumní společnost, reklama, reprezentace, štěstí, well-being, hedonismus, eudaimonismus
Klíčová slova v angličtině:
consumerism, consumer society, advertising, representation, happiness, well-being. hedonism, eudaimonism
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zabývá reprezentací štěstí v reklamně v kontextu teorie konzumní společnosti. Cílem práce je zjistit, jaké možnosti reprezentací štěstí ve spojení s konzumními produkty zprostředkovávají reklamy svým divákům, přičemž zkoumány jsou televizní a online reklamy vztažené k prostředí ČR. V první části práce jsou zpracovány teoretická východiska pro témata konzumní společnost, reklama a štěstí. Konzumní společnost je konceptualizována jako hedonicky orientovaná a etablovaná v materialistickém pojetí světa. Reklama je pojímána jako hlavní ideologický nástroj konzumní společnosti používaný k transformaci hodnot. Na štěstí je nahlíženo jak z hedonické, tak z eudaimonické perspektivy. Vzhledem k abstraktní povaze štěstí jsou z expertního diskursu odvozeny konstitutivní prvky štěstí, které slouží jako konceptuální rámec a výchozí kategorie pro analýzu. Rozlišeny jsou kategorie sociální vztahy, produktivní činnost a zdraví. Jejich zobrazení v reklamě následně zpracovává kvalitativně založená empirická část. Výběrový vzorek tvoří 24 reklam. Při práci s daty je použita metoda kvalitativní obsahové analýzy. V rámci analýzy jsou u každé výchozí kategorie identifikovány centrální motivy, které jsou doplňovány o jejich vizuální reprezentace. Formy reprezentací u jednotlivých motivů se prolínají a jsou reprezentovány v různých kombinacích. Společným znakem reprezentací jsou produkty, jež jsou zasazovány do nejrůznějších životních okamžiků a situací. Jednotlivé reprezentace jsou zasazeny jak v eudaimonické, tak v hedonické dimenzi. V kategorii sociálních vztahů je nejvíce patrný trend komodifikace. Klíčová slova konzum, konzumní společnost, reklama, reprezentace, štěstí, well-being, hedonismus, eudaimonismus
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis deals with advertising representation of happiness in the context of consumer society theory. The aim of this work is to find out what possibilities of interpretation of happiness are in connection with consumer products, which mediate advertisements to their viewers. TV and online advertisements related to the environment of the Czech Republic are examined. The first part of the thesis deals with theoretical basis for themes of consumer society, advertising and happiness. Consumer society is conceptualized as hedonically oriented and established in the materialistic concept of the world. Advertising is seen as the main ideological tool of consumer society that is used to transform values. The happiness is seen from both perspectives, the hedonic and eudaimonic. Due to the abstract nature of happiness, constitutive elements of happiness are derived from expert discourse and serve as a conceptual framework and a default category for analysis. The default categories are social relationships, productive activity and health. The qualitative based empirical part subsequently processed the representation in advertising. The sample consists of 24 ads. The qualitative content analysis method is used for work with data. In the analysis, the central motives are identified for each default category and are complemented and developed by their visual representations. The forms of representations of the individual motives blend together and are represented in different combinations. A common feature of representations are products that are embedded in a variety of life's moments and situations. Individual representations are set in both eudaimonic and hedonic dimensions. In the category of social relationships, the trend of commodification is most evident. Keywords consumerism, consumer society, advertising, representation, happiness, well-being. hedonism, eudaimonism
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lukáš Žatečka 478 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lukáš Žatečka 59 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lukáš Žatečka 33 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Ing. Kristián Šrám 183 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Maksym Kolomoiets 389 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. Milan Tuček, prom. mat., CSc. 152 kB