velikost textu

Současné problémy české lékařské posudkové služby a možné návrhy na jejich řešení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné problémy české lékařské posudkové služby a možné návrhy na jejich řešení
Název v angličtině:
Current Problems of Czech Medical Assessment Service and Suggestions for Possible Solution
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Zuzana Macháčková
Vedoucí:
Mgr. Eva Tušková
Oponent:
Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Id práce:
202560
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra veřejné a sociální politiky (23-KVSP)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
11. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře (C)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
lékařská posudková služba, posudkový lékař, posudek, systém sociální zabezpečení, Česká správa sociálního zabezpečení, Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova v angličtině:
The Medical Assessment Service, assessment physician, medical assesment, The Social Security System, Czech Social Security Administration, Ministry of Labour and Social Affairs
Abstrakt:
Abstrakt Cílem práce je identifikovat všechny současné problémy lékařské posudkové služby a navrhnout možné změny a doporučení, které by mohly systém zefektivnit. V části zabývají se teoretickými východisky je využit koncept státu veřejných služeb, přičemž je poukázáno na jeho krizi efektivnosti. Dále byl popsán vývoj oboru posudkového lékařství a jeho současná podoba. V analytické části byla vybrána informační analýza dokumentů, která napomohla k odhalení všech problémů a jejich postupného vývoje. Analýza byla využita i k navržení změn a doporučení. Taktéž byl uskutečněn expertní rozhovor, který podložil výsledky analýzy.
Abstract v angličtině:
Abstract The aim of the thesis is to identify all current problems of The Medical Assessment Service and to suggest possible changes and recommendations that could make the system more effective. In the theoretical part is used the concept of the welfare state and points out its crisis of efficiency. Furthermore, the development of the field of Assessment Medicine and its current form was described. In the analytical part was selected an analysis of the information content of documents, which helped to identify all problems and their gradual development. The analysis was also used to propose changes and recommendations. An expert interview was conducted to substantiate the results of the analysis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Zuzana Macháčková 798 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Zuzana Macháčková 385 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Zuzana Macháčková 99 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Zuzana Macháčková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Eva Tušková 358 kB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D. 315 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby prof. RNDr. Jan Hendl, CSc. 152 kB