velikost textu

Reforma Rady bezpečnosti OSN: možné reformní kroky z hlediska zvýšení legitimity

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reforma Rady bezpečnosti OSN: možné reformní kroky z hlediska zvýšení legitimity
Název v angličtině:
The reform of the UN Security Council: possible reform steps from the perspective of legitimacy
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Diana Dorosh
Vedoucí:
Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Jan Ludvík
Id práce:
202554
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mezinárodních vztahu (23-KMV)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Výborně (B)
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Rada Bezpečnosti OSN, legitimita mezinárodních organizací, reforma RB OSN, legitimita RB OSN
Klíčová slova v angličtině:
UN Security Council, legitimacy of international organizations, reform of UNSC, UNSC legitimacy
Abstrakt:
ABSTRAKT Rada bezpečnosti OSN má nenahraditelné postavení v mezinárodním systému, avšak od konce studené války je často zpochybňována její legitimita. Z toho důvodu se předkládaná bakalářská práce snaží odpovědět na otázku, jaký vliv mohou mít možné reformní kroky na legitimitu Rady bezpečnosti OSN. Jednotlivé reformní kroky vymezuji ze čtyř reformních návrhů, přítomných v aktuální debatě o reformě Rady. Vzhledem k tomu, že zkoumané návrhy se zaměřují zejména na změnu rozhodovacích procesu RB, pro posouzení vlivu reformních kroků na legitimitu hodnotím, zda dokáží naplnit procedurální standardy, které jsou považovány za zdroje institucionální legitimizace. Pro svůj výzkum volím následující procedurální normy: reprezentativnost, participace, transparentnost, odpovědnost a zamezení dominance velmocí. Zároveň se analytická část práce snaží stručně posoudit, jaké dopady může mít zavedení vymezených reformních kroků na efektivitu Rady bezpečnosti, a zda je vůbec možné politicky reformu provést. Díky takto nastavenému výzkumu docházím k závěru, že pouze dva z pěti zkoumaných reformních kroků mají šanci na realizaci a mohou přispět alespoň k částečnému zvýšení legitimity.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT The UN Security Council has an irreplaceable position in the international system. However, its legitimacy has often been questioned after the Cold War. For this reason, the bachelor thesis tries to answer the question how possible reform steps can affect the legitimacy of the UNSC. I define concrete reform steps from the four reform proposals presented in the current debate on the Council´s reform. With regard to that the examined proposals focus mainly on changing the SC´s decision-making process, to assess the impact of reform steps on legitimacy, I evaluate whether they can meet procedural standards, which are considered to be sources of institutiona l legitimization. For my research, I choose the following procedural standards: representation, participation, transparency, accountability and avoiding the domination of the powers. Simultaneously, the analytical part of the thesis tries to consider in brief what influences the implementation of defined reform steps can have on the effectiveness of the Security Council, and whether political reform is possible at all. Thanks to this research, I conclude that only two of the five reform steps, I examined, have a chance to be implemented, and can contribute at least to a partial increase of Council´s legitimacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Diana Dorosh 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Diana Dorosh 181 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Diana Dorosh 180 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. PhDr. Jan Karlas, M.A., Ph.D. 66 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Jan Ludvík 278 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby PhDr. Josef Mlejnek, Ph.D. 152 kB