velikost textu

Implementace Digital Object Identifier na univerzitách v České republice: zkušenosti a doporučení

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Implementace Digital Object Identifier na univerzitách v České republice: zkušenosti a doporučení
Název v angličtině:
The implementation of Digital Object Identifier at the univerisities in Czech Republic: experience and recommendations
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Kristina Rumpíková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
Jan Dvořák, Dr.
Id práce:
202548
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Systém trvalé identifikace|persistentní identifikátor|digital object identifier|veřejné vysoké školy|Česká republika
Klíčová slova v angličtině:
Persistent identification system|persistent identifier|digital object identifier|public universities|Czech republic
Abstrakt:
Abstrakt (česky) Cílem diplomové práce je představit systém trvalé identifikace DOI a analyzovat jeho využití na veřejných vysokých školách v České republice. V úvodní části práce je představen identifikátor a systému DOI, jeho struktura, výhody a možné využití v současné době. Druhá část je věnována analýze současného stavu využití identifikátoru na veřejných univerzitách. K naplnění tohoto cíle byly stanoveny výzkumné otázky a sesbírána data pomocí dotazníku a polostrukturovaných rozhovorů. V závěru jsou promýšlena možná opatření směřující ke zlepšení současné situace.
Abstract v angličtině:
Abstract (in English): The aim of this thesis is to present persistent identification system of digital object identifier and analyze of use of DOI on a sample of public universities in the Czech Republic. The first part introduce the DOI system, its structure, advantages and examples of use in recent time. The second part is focused on analysis of current use of DOI in public univeristies. To fullfil this purpose researched questions were stated. Data was collected were determined in questionaire survey and semi structured interview. The conclusion of thesis proposes a direction of further reflection towards improvement of current situation.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Kristina Rumpíková 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Kristina Rumpíková 621 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Kristina Rumpíková 217 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Kristina Rumpíková 120 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 304 kB
Stáhnout Posudek oponenta Jan Dvořák, Dr. 170 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB