velikost textu

Projekt Bookstart: potenciál dalšího rozvoje v České republice

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Projekt Bookstart: potenciál dalšího rozvoje v České republice
Název v angličtině:
Project Bookstart: the potential for further development in the Czech Republic
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Kateřina Mizlerová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc.
Id práce:
202547
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Bookstart|dětské čtenářství|čtenářská gramotnost|čtenářská pregramotnost|rozvoj čtenářské gramotnosti|knihovny
Klíčová slova v angličtině:
Bookstart|children's reading|reading literacy|pre-reading literacy|literacy development|libraries
Abstrakt:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá mezinárodním projektem Bookstart a potenciálem jeho dalšího rozvoje v České republice. První část práce je věnována terminologii a vymezení pojmů čtenářská pregramotnost, gramotnost a funkční gramotnost. Dále jsou představeny vybrané české i zahraniční projekty podporující čtenářskou gramotnost. V závěru teoretické části diplomové práce je pozornost věnována představení projektu Bookstart, dosavadních zkušeností s jeho průběhem v zahraničí a zmapování pilotního ročníku projektu v České republice. Praktická část diplomové práce představuje kvalitativní výzkum v podobě dvou polostrukturovaných rozhovorů a kvantitativní výzkum provedený pomocí online dotazníkového šetření. Klíčová slova Bookstart, dětské čtenářství, čtenářská gramotnost, čtenářská pregramotnost, rozvoj čtenářské gramotnosti, knihovny
Abstract v angličtině:
Abstract This diploma thesis deals with the international project Bookstart and its potential for further development in the Czech Republic. The first part is devoted to terminology and definitions of pre-reading literacy, reading literacy and functional literacy. In addition, selected Czech and foreign projects promoting reading literacy are presented. At the end of the theoretical part of the thesis, attention is paid to the introduction of the project Bookstart, the experience with its course abroad, and mapping the pilot year of the project in the Czech Republic. The practical part of the thesis presents qualitative research in the form of two semi-structured interviews, and quantitative research conducted using an online questionnaire. Keywords Bookstart, children's reading, reading literacy, pre-reading literacy, literacy development, libraries
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Kateřina Mizlerová 2.52 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Kateřina Mizlerová 78 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Kateřina Mizlerová 9 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 301 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jiřina Šmejkalová, CSc. 320 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB