velikost textu

Koncepce informačního vzdělávání univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Koncepce informačního vzdělávání univerzitní knihovny Západočeské univerzity v Plzni
Název v angličtině:
The concept of information education in the library of the University of West Bohemia in Pilsen
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Lucie Hajšmanová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Iva Zadražilová
Id práce:
202545
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
9. 9. 2019
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
informační gramotnost|informační vzdělávání|univerzitní knihovna|Západočeská univerzita|učící knihovník|koncepce informačního vzdělávání|celoživotní vzdělávání
Klíčová slova v angličtině:
information literacy|information education|university library|teaching librarian|concept of information education|lifelong learning|University of West Bohemia
Abstrakt:
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku rozvoje informační gramotnosti a informačního vzdělávání v prostředí vysokoškolských knihoven. Jejím cílem je na základě teoretických a praktických poznatků navrhnout koncepci informačního vzdělávání v Univerzitní knihovně Západočeské univerzity. Teoretická část nejprve představuje klíčové pojmy, obsah, implementovatelné formy a současný přístup k informačnímu vzdělávání v kontextu s univerzitním prostředím. Pozornost je věnována i specifikaci současné role vysokoškolské knihovny, jako realizátora informačního vzdělávání a charakteristice stěžejních kompetencí knihovníka na pozici koordinátora vzdělávání, či lektora. Následuje přehled stávající nabídky aktivit zaměřených na rozvoj informační gramotnosti příslušné univerzitní knihovny. Praktická část podrobně popisuje průběh kvantitativního průzkumu studentských potřeb a preferencí v rámci problematiky. Závěrečná část práce, která vychází z výsledků průzkumu a skutečností zjištěných z analýzy aktuální nabídky vzdělávacích programů, se věnuje návrhu koncepce informačního vzdělávání, v níž jsou definovány možnosti změny dosavadní praxe a doporučení pro budoucí vývoj univerzitní knihovny tak, aby v dané oblasti plně využila svého potenciálu.
Abstract v angličtině:
Abstract: The diploma thesis focuses on the development of information literacy and information education in university libraries. Based on theoretical and practical knowledge, the aim of the thesis is to propose a concept of information education in the university library of the University of West Bohemia. First, the theoretical part introduces key terms, content, implementable forms and current approach to information education in the context of the university environment. Moreover, it also specifies the current role of the university library as a provider of information education and defines the main competencies of a librarian as an education coordinator or lecturer. Next, the thesis provides an overview of the current activities aimed at literacy development at the university library. The practical part describes in detail the course of quantitative survey of student needs and preferences related to the analysed issue. The final part of the thesis is based on the research results and facts obtained from the analysis of the current educational programs. It proposes a concept of information education, which defines possible changes to the current situation and offers recommendations for future development of the university library so that it can realize its full potential in this area.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Lucie Hajšmanová 1.58 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Lucie Hajšmanová 3.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Lucie Hajšmanová 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Lucie Hajšmanová 118 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 302 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Iva Zadražilová 147 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. PhDr. Petr Voit, CSc. 152 kB