velikost textu

Reflexe čtenářství žáků deváté třídy základní školy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Reflexe čtenářství žáků deváté třídy základní školy
Název v angličtině:
Reading skills reflection of the ninth grade elementary school pupils
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Mgr. Diana Dufková
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Sandra Ort Feyglová
Id práce:
202544
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (N7201)
Obor studia:
Informační studia a knihovnictví (INSK)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
27. 1. 2020
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Čtenářství|pubescenti|čtenářství na druhém stupni základní školy|literární výchova|Rámcový vzdělávací program
Klíčová slova v angličtině:
Reading of pubescents|lower-secondary school reading habits|literacy education|Framework Education Programme
Abstrakt:
Abstrakt Diplomová práce se zabývá čtenářstvím žáků deváté třídy základní školy ve spojitosti s evaluací výuky a reflexí návaznosti na rámcový vzdělávací program. Cílem práce je zhodnotit vliv školní výuky českého jazyka a literatury na žáky a jejich přístup ke čtenářství. Teoretická část pojednává o čtenářství pubescentů, významu četby, o faktorech ovlivňujících čtenářství dětí a mládeže a o roli školy v procesu formování vztahu ke čtenářství. Výzkum byl proveden v deváté třídě základní školy kvalitativní metodou formou dotazníků. V kooperaci se školou a vyučující byly stanoveny konkrétní výzkumné otázky. V souvislosti s průzkumem školou nabízených, případně žáky osvojených, podnětů výsledky výzkumu představují zpětnou vazbu pro školu a učitele.
Abstract v angličtině:
Abstract The diploma thesis focuses on reading of the ninth grade school pupils. The aim is to evaluate the influence of school teaching of the subject Czech language and literature on pupils and their approach to reading. The theoretical part introduces key terms, importance of reading, factors influencing the reading of children and youth, reading of pubescents and deals with the role of the school in forming of reading habits. The research was carried out in the ninth grade of lower-secondary school. It was a qualitative method in the form of questionnaires. Specific research questions have been identified in cooperation with the school and the teacher. The research results - in the context of the suggestions offered by the school - provide feedback for the school and teacher.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Diana Dufková 2.36 MB
Stáhnout Příloha k práci Mgr. Diana Dufková 12.25 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Diana Dufková 279 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Diana Dufková 277 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Hana Landová, Ph.D. 305 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Sandra Ort Feyglová 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby doc. RNDr. Jiří Souček, DrSc. 152 kB